Tájékoztatás Befektetési szolgáltatási üzletág ügyfelei részére

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., cégjegyzékszám: 01-10-041720, adószám: 1077699-2-44, statisztikai számjel: 10776999-6419-114-01, képviseletében eljár: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em., végelszámoló: Pataki Péter) képviseletében, az alábbiakról tájékoztatom.

1. A Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” tevékenységi engedélyének visszavonása

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú, 2022. március 2-án kelt és ugyanezen a napon kézbesített határozatával a Sberbank Magyarország Zrt. 1997. november 26. napján hozott, 977/1997/F. számú, 2002. december 20. napján hozott III/41.062-6/2002 számú és 2006. augusztus 18. napján hozott E-III-750/2006. számú felügyeleti hatósági határozattal kiadott, meghatározott pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek, valamint meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzésére jogosító tevékenységi engedélyeit visszavonta. A Magyar Nemzeti Bank fenti határozatával a Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolását elrendelte és végelszámolóként kijelölte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely részéről végelszámolóként Pataki Péter jár el. A végelszámolás kezdő időpontja 2022. március 2. napja. A végelszámolási eljárásra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXIII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Bszt.) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A számlaszerződések felmondása és annak indoka

A Bszt. 127.§ (3) bekezdése szerint a befektetési vállalkozás végelszámolása során az ügyfél által a befektetési vállalkozásnál letétbe helyezett pénzügyi eszköz, illetve nyilvántartott pénzeszköz, továbbá az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint az árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz nem képezi a Ctv. 97. § (1) bekezdése szerinti vagyon részét, annak kiadása iránt a végelszámoló soron kívül intézkedik, ha az általa vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések egyezősége alapján az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel. A Bszt. és a Ctv. rendelkezései alapján tehát a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” végelszámolójának törvényi kötelezettsége kiadni a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”-nál vezetett ügyfél- és értékpapírszámlán lévő pénzügyi eszközöket, pénzeszközöket. Ennek a kötelezettségének a Bank és a végelszámolója egyes ügyfelek esetében nem tudott eleget tenni, mert többszöri felszólítás ellenére nem került bejelentésre az új számlavezető- ahová a pénzügyi eszközök, illetve pénzeszközök átutalása, kiadása megtörténhet. Erre tekintettel a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat) II. Fejezet 2.6.1. pontja és III. Fejezet 1.6.2. pontja, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 145.§ (2) bekezdése alapján az ügyfélszámla, valamint értékpapírszámla szerződések 30 (harminc) napos felmondási határidővel felmondásra kerültek. A felmondásról szóló levélben a végelszámoló kérte az ügyfeleket, hogy a 30 napos felmondási idő alatt jelentsék be az új számlavezetőt.

3. Ismételt felhívás új számlavezető kijelölésére

Tekintettel arra, hogy egyes ügyfelek a felmondást követően biztosított határidőben sem jelentették be új számlavezetőjüket, ezért ismételt felszólítás került kiküldésre, amelyben tartalmazta, hogy a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül jelentsék be új számlavezetőjüket és rendelkezzenek a pénzeszközök és/vagy pénzügyi eszközök új számlavezetőhöz történő átutalása, illetve transzferálása érdekében. Az ismételt felszólítás tájékoztatást tartalmazott arról is, hogy amennyiben az ismételt felhívás ellenére sem kerül bejelentésre az új számlavezető, úgy a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” gondoskodik új számlavezető kijelöléséről az ügyfél költségére.

4. Új számlavezető kijelölése

Tájékoztatjuk arról, hogy a 2024. június 4-én kelt megállapodás és a Tpt. 145.§ (2b) bekezdése alapján, a meglévő ügyfelek új számlavezetőjeként 2024. június 4-én kijelöltük a


CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságot

székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.,

cégjegyzékszám:13-10-041615;

web: www.ertektar.hu

telefon: +36 23 885 430

e-mail info@ertektar.hu


Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzeszközök és pénzügyi eszközök átadásának folyamata 2024. június 18-án zárul le. Kiemeljük, hogy az új számlavezető az ügyféleszközök teljes körű megérkezését követően az eszközöket nyilvántartja és az ügyféllel történő szerződéskötésig kizárólag az ügyféleszközök őrzésére vonatkozó feladatokat látja el. E körben az Új Számlavezető gondoskodik az átadásra kerülő pénzügyi eszközök megőrzéséről, nyilvántartásáról, valamint azok kiadásáról, amennyiben az ügyfél az új számlavezetővel a kapcsolatot felveszi és a szükséges intézkedéseket megteszi. Az új számlavezető a Tpt. 145. § (2a) bekezdésének utolsó mondata szerinti szünetelés ellenére a letéti őrzés ideje alatt kibocsátó kérelme vagy a Felügyelet határozata alapján elrendelt tulajdonosi megfeleltetésről gondoskodik, mely magában foglalja az esetleges osztalék(ok), kamat(ok) jóváírását, az eszközöket esetleg érintő átalakítások nyomon követését és az új számlavezető nyilvántartásában történő átvezetését. Az új számlavezető ezt meghaladóan az érintett ügyfelek részére szerződéskötés hiányában befektetési szolgáltatás(ok)at nem nyújt. Az új számlavezető által felszámításra kerülő díjakat és költségeket eszköz- és tranzakció típusok szerint az új számlavezető mindenkor hatályos Díjjegyzéke határozza meg.Budapest, 2024. június 4.

Tisztelettel:

Sberbank Magyarország Zrt. „v. a."

Pataki Péter végelszámoló s.k.