Sberbank: felhívás a hitelezői igények bejelentésére

Budapest, 2022. március 7. — A végelszámoló tájékoztatja a Sberbank ügyfeleit, hogy a bíróság közzétette a Sberbank végelszámolásról szóló végzését. A hitelezői igények bejelentésének határideje ezáltal megkezdődött, a bejelentésre nyitva álló határidő a közzétételtől számított 60 nap.

Felhívjuk a Sberbank betéteseinek figyelmét, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) — a 2022. március 2. napján közzétett közleménye szerint — 2022. március 3-án megkezdte a betétesek kártalanítását és annak módjáról részletes tájékoztatást adott. A Sberbanknál elhelyezett, OBA által biztosított, névre szóló betétek után az OBA betétesenként a betét tőke- és kamatösszege után fő szabály szerint legfeljebb 100 ezer EUR összegnek megfelelő kártalanítást fizet, mely a kártalanítás kezdő napját megelőző napi MNB árfolyamon számolva legfeljebb 38 047 000 forint kártalanítási összeget jelent.

Az ezen maximális kártalanítási összeget meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétkövetelésekre vonatkozó igényüket a betétesek a cégbíróság végelszámolás megindításáról hozott végzésének Cégközlönyben történő közzétételétől számított 60 napon belül jelenthetik majd be a végelszámolónak.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cégközlönyben 2022. március 4. napján közzétette Cg. 01-10-041720/676. számú végzését, mely a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Sberbank) végelszámolásának megindítását rögzíti.

A hitelezői igénybejelentés határideje — a fenti 60 napos határidőre figyelemmel — 2022. május 3. napja (azaz ezen a napon kell legkésőbb postára adni az igénybejelentést).

A hitelezők igénybejelentésükre szolgáló formanyomtatványt az alábbi link-ről tudják letölteni: hitigényminta [docx]. A hitelezői igény bejelentése díjmentes.

A végelszámoló a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 15 napon belül a követelésekről jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A végelszámoló a hitelezőket a követelésük minősítéséről a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 45 napon belül értesíti.

A hitelezői igénybejelentést az alábbi címre kell elküldeni:


Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.

A végelszámoló kéri, hogy a borítékon a következőket szíveskedjenek feltüntetni:

„Hitelezői igénybejelentés – Sberbank”

A Sberbank végelszámolási eljárására egyebeknek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény szabályai az irányadók, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel.

A PSFN felhívja a Sberbank ügyfeleinek figyelmét arra, hogy a továbbiakban is kövessék nyomon a honlapon közzétett tájékoztatásokat, amelyekben folyamatosan informálódhatnak a végelszámolással kapcsolatos tudnivalókról.