Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Növekedési Hitelprogram (NHP)


Tájékoztató  Növekedési Hitelprogram (NHP) kiváltásáról


Tisztelt Ügyfeleink!

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (továbbiakban: Sberbank) képviseletében tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2022. április 7-től kezdődően lehetővé tette a Sberbank által a Növekedési Hitelprogram (továbbiakban: NHP, illetve program) keretében nyújtott, élő hitelek programon belüli egyedi kiváltását, biztosítva ezzel az NHP egyes szakaszainak, illetve konstrukcióinak terméktájékoztatóiban rögzített kedvező hitelfeltételeket ezen hitelkiváltó ügyletekre is. Az NHP keretében az érintett hitelek kiváltására legkésőbb 2022. szeptember 30-ig van lehetőség, vagyis az NHP hitelt kiváltó hitelintézet ezen időpontig jelentheti az MNB felé az új kiváltó hitelszerződés létrejöttét.

A kiváltó hitel futamideje, kamata, biztosítékai eltérhetnek a kiváltott hitelétől, ugyanakkor érvényesülnie kell a terméktájékoztatók maximális kamatra, illetve futamidőre vonatkozó feltételeinek.

A fentiek szerinti hitelkiváltási lehetőség nem vonatkozik a 2021. december 2. napját megelőzően keletkezett és 2022. március 2. napjáig nem rendezett késedelemmel rendelkező hitelekre, valamint a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel Plusz (ideértve az Agrár Széchenyi Beruházási Plusz hitelterméket is) és a Széchenyi Turisztikai Kártya konstrukciók keretében létrejött szerződésekre. A Széchenyi konstrukcióban nyújtott hitelek kiváltásával kapcsolatos lehetőségekről a KAVOSZ Zrt.-nél érdeklődhetnek. A hitelkiváltási lehetőség nem biztosított továbbá az NHP harmadik szakaszának devizapillérében létrejött hitelszerződésekre sem.

A Sberbank által a program keretében nyújtott hitelek – NHP feltételek fenntartása mellett történő – kiváltásának folyamata a következő:

  1. Ügyfelünk (vagy Ügyfelünk megbízásából a kiváltó hitelintézet) erre irányuló – a lenti elérhetőségen – írásban benyújtott kérését követő öt munkanapon belül a Sberbank rendelkezésére bocsátja a kiváltásra kerülő hitelszerződés adatairól szükséges igazolást (1. számú melléklet).
    A hitelkiváltáshoz szükséges igazolás kiállítása a vállalati kapcsolattartónál vagy a bankifiókban igényelhető.
  2. Ügyfelünk a programban részt vevő valamely hitelintézettel – annak pozitív hitelbírálata esetén –kiváltási célú hitelszerződést köt az NHP adott szakaszában/konstrukciójában a Sberbankkal létrejött hitelszerződéséből eredő tőketartozásának kiváltására. Amennyiben a kiváltandó hitelszerződésből eredően Ügyfelünknek még lenne lehívási lehetősége, úgy a kiváltandó hitelszerződésben szereplő eredeti hitelösszeggel megegyező összegű kiváltó hitelszerződés köthető.
  3. A kiváltó hitelintézet folyósítja a kiváltáshoz szükséges összeget a Sberbank részére, amelyhez szükséges lehet az 1. számú melléklet szerinti igazolás aktualizálása. A kiváltó banknak azt követően nyílik lehetősége a kiváltó hitel feltételeit biztosító refinanszírozási forrás lehívására az MNB-től, amennyiben a Sberbanknak a kiváltott hitelszerződésből eredően nincs további követelése Ügyfelünkkel szemben.

Fentiekkel kapcsolatban felmerült kérdése esetén további segítséget kérhet telefonon Call Centerünktől (+36-1-5-57-58-59), vagy személyesen, nyitva lévő bankfiókjaink egyikében.

 

Tisztelettel:

Sberbank Magyarország Zrt. „végelszámolás alatt”

Pataki Péter végelszámoló
 

 

Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében létrejött hitelszerződések törlesztése


Tisztelt Ügyfeleink!

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében létrejött hitelszerződések vonatkozásában a törlesztőrészleteket az alábbiak szerint szükséges teljesíteni:

 

  1. Azon NHP-hitelek esetén, ahol a szerződésben a Sberbank tájékoztatta az ügyfelet, hogy a hitelszerződésből eredő követelésén jelzálogjogot alapított az MNB javára (az MNB-től kapott refinanszírozási hitel fedezeteként), az MNB (mint zálogjogosult) által küldött teljesítési utasításban foglaltakkal összhangban, annak kézhezvételét követően a hitelszerződés alapján bármilyen jogcímen fennálló fizetési kötelezettséget – ideértve teljes vagy részleges előtörlesztés összegét is - az MNB által megjelölt az alábbi számlára történő átutalással kell teljesíteni:
  1. forintban fennálló hiteltartozás esetén az MNB-nél vezetett 19017004-01674000-30903001 (IBAN HU74 19017004-01674000-30903001) számú számlára,
  2. amennyiben a hitelszerződés az NHP harmadik szakaszának II. (deviza)pillére keretében jött létre és a tartozás euroban áll fenn, úgy a teljesítés helye az MNB-nek a Deutsche Bank AG Frankfurt (SWIFT kód: DEUTDEFF) bank által, 10094968370000 számon vezetett számlája (IBAN: DE39 5007 0010 0949 6837 00).

Az átutalás kedvezményezettje mindkét esetben a Magyar Nemzeti Bank (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.), a közlemény rovatban pedig a „Sberbank” megnevezést, valamint a Sberbankkal kötött hitelszerződés azonosító számát és a hitelszerződés adósának elnevezését kell feltüntetni. Az ettől eltérő bármilyen számlaszámra történő utalás nem minősül a hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az MNB által adott teljesítési utasítás nem érinti a hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségek szerződés szerinti esedékességét, azokat továbbra is a szerződésben megjelölt határidőben és összegben kötelesek megfizetni. Az ügyfelek az NHP-hitelszerződés aláírásakor kötelezettséget vállaltak arra, hogy az MNB mint zálogjogosult felszólítását (teljesítési utasítás) követően az általa megadott számlaszámra teljesítik fizetési kötelezettségeiket, így kérjük, hogy az MNB teljesítési utasításában foglaltak szerint járjanak el. A teljesítési utasításokat az MNB a társas vállalkozások esetén elsőkörben a vállalkozás Cégkapujára küldi, az egyéni vállalkozások esetén pedig postai úton kerül kézbesítésre.  

 

  1. Azon NHP-hitelszerződések esetében, melyeknél az MNB nem adott teljesítési utasítást, az ügyfél a továbbiakban is a Sberbank képviseletében eljáró végelszámoló rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

 

A hitelszerződésekkel kapcsolatos további kérdésekkel, kérelmekkel, nyilatkozatokkal a Sberbankhoz fordulhatnak.