Lakossági ügyfelek
Ügyletek

Növekedési Hitelprogram (NHP)

Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében létrejött hitelszerződések törlesztése

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk NHP termékkel rendelkező ügyfeleinket, hogy az MNB javára ­– a KKV szerződésből eredő követelésen – fennálló zálogjog illetve óvadéki jog 2022. július 15. napján megszűnt. Mindezekre tekintettel az MNB a korábban a fentiek szerint Önök részére kiadott teljesítési utasítását az ügyfeleinek küldött levélben is visszavonja.

Az MNB teljesítési utasítása visszavonásának kézhezvételét követően a KKV szerződés alapján bármilyen jogcímen a Sberbankkal szemben fennálló fizetési kötelezettséget – ideértve teljes vagy részleges előtörlesztés összegét is –

a Sberbank MKB Banknál vezetett 10300002-13306634-00014902 (HUF devizanemben nyilvántartott kötelezettség esetén) számú számlára illetve 10300002-13306634-00014885 (EUR devizanemben nyilvántartott kötelezettség esetén) számú számlára történő átutalással szíveskedjenek teljesíteni. Az átutalás közlemény rovatában a Sberbank ügyfélszámot, a Sberbankkal kötött KKV szerződés adósának elnevezését, a hitelazonosítót (amennyiben rendelkezésre áll), valamint a Sberbankkal kötött KKV szerződés (fentiekben megjelölt) számát is szíveskedjenek feltüntetni a következő szerint:

Példa:

123456 – Minta Albert – 987654 – 1245/2020.

A hitelszerződésekkel kapcsolatos további kérdésekkel, kérelmekkel, nyilatkozatokkal a Sberbankhoz fordulhatnak.Tájékoztató  Növekedési Hitelprogram (NHP) kiváltásáról


Tisztelt Ügyfeleink!

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (továbbiakban: Sberbank) képviseletében tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2022. április 7-től kezdődően lehetővé tette a Sberbank által a Növekedési Hitelprogram (továbbiakban: NHP, illetve program) keretében nyújtott, élő hitelek programon belüli egyedi kiváltását, biztosítva ezzel az NHP egyes szakaszainak, illetve konstrukcióinak terméktájékoztatóiban rögzített kedvező hitelfeltételeket ezen hitelkiváltó ügyletekre is. Az NHP keretében az érintett hitelek kiváltására – az MKB részére 2022. augusztus 1-i hatállyal történő átruházással érintett ügyletek kivételével – legkésőbb 2022. szeptember 30-ig van lehetőség, vagyis az NHP hitelt kiváltó hitelintézet ezen időpontig jelentheti az MNB felé az új kiváltó hitelszerződés létrejöttét.

 

A kiváltó hitel futamideje, kamata, biztosítékai eltérhetnek a kiváltott hitelétől, ugyanakkor érvényesülnie kell a terméktájékoztatók maximális kamatra, illetve futamidőre vonatkozó feltételeinek.

 

A fentiek szerinti hitelkiváltási lehetőség nem vonatkozik a 2021. december 2. napját megelőzően keletkezett és 2022. március 2. napjáig nem rendezett késedelemmel rendelkező hitelekre, valamint a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel Plusz (ideértve az Agrár Széchenyi Beruházási Plusz hitelterméket is) és a Széchenyi Turisztikai Kártya konstrukciók keretében létrejött szerződésekre. A Széchenyi konstrukcióban nyújtott hitelek kiváltásával kapcsolatos lehetőségekről a KAVOSZ Zrt.-nél érdeklődhetnek. A hitelkiváltási lehetőség nem biztosított továbbá az NHP harmadik szakaszának devizapillérében létrejött hitelszerződésekre sem.

 

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az MKB részére 2022. augusztus 1-i hatállyal történő átruházással érintett ügyletek esetén a fentiek szerinti kiváltó hitelszerződés megkötésére legkésőbb 2022. július 31-ig van lehetőség.

 

A Sberbank által a program keretében nyújtott hitelek – NHP feltételek fenntartása mellett történő – kiváltásának folyamata a következő:

 

  1. Ügyfelünk (vagy Ügyfelünk megbízásából a kiváltó hitelintézet) erre irányuló – a lenti elérhetőségen – írásban benyújtott kérését követő öt munkanapon belül a Sberbank rendelkezésére bocsátja a kiváltásra kerülő hitelszerződés adatairól szükséges igazolást.
    A hitelkiváltáshoz szükséges igazolás kiállítása a vállalati kapcsolattartónál vagy a bankifiókban igényelhető.

 

  1. Ügyfelünk a programban részt vevő valamely hitelintézettel – annak pozitív hitelbírálata esetén –kiváltási célú hitelszerződést köt az NHP adott szakaszában/konstrukciójában a Sberbankkal létrejött hitelszerződéséből eredő tőketartozásának kiváltására. Amennyiben a kiváltandó hitelszerződésből eredően Ügyfelünknek még lenne lehívási lehetősége, úgy a kiváltandó hitelszerződésben szereplő eredeti hitelösszeggel megegyező összegű kiváltó hitelszerződés köthető.

 

  1. A kiváltó hitelintézet folyósítja a kiváltáshoz szükséges összeget a Sberbank részére, amelyhez szükséges lehet az 1. számú melléklet szerinti igazolás aktualizálása. A kiváltó banknak azt követően nyílik lehetősége a kiváltó hitel feltételeit biztosító refinanszírozási forrás lehívására az MNB-től, amennyiben a Sberbanknak a kiváltott hitelszerződésből eredően nincs további követelése Ügyfelünkkel szemben.

 

Fentiekkel kapcsolatban felmerült kérdése esetén további segítséget kérhet telefonon Call Centerünktől (+36-1-5-57-58-59), vagy személyesen, nyitva lévő bankfiókjaink egyikében.

 

Tisztelettel:

Sberbank Magyarország Zrt. „végelszámolás alatt”

Pataki Péter végelszámoló