Lakossági ügyfelek
Ügyletek

Tájékoztatás a negatív egyenlegű számlák kezelésével kapcsolatban

Tájékoztatás a negatív egyenlegű számlák kezelésével kapcsolatban

A jelen tájékoztatás Címzettjei: a korábban a Sberbank Magyarország Zrt.-vel (jelenleg: Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”; székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Sberbank)
bankszámlaszerződést kötött Ügyfelek.

A Magyar Nemzeti Bank 2022. március 2-án hozott határozatával a Sberbank pénzügyi szolgáltatási és
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek, valamint meghatározott befektetési szolgáltatási
tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzésére jogosító tevékenységi engedélyeit visszavonta,
és egyben elrendelte a Sberbank végelszámolását.

A végelszámolás kezdő időpontja 2022. március 2. napja volt. A végelszámolás kezdő napját
megelőzően létrejött, és a végelszámolás kezdő időpontjában a magyar jogszabályok szerint megszűnt
bankszámlaszerződés alapján a végelszámolást megelőzően keletkezett, fennálló
számlatartozásokat a Sberbank felé rendezni szükséges
. Erről felszólító levélben értesítjük az
érintett ügyfeleket.

A számlatartozás általában a számlához kapcsolódó költségekből tevődik össze (mint például a
számlavezetési díj, mobil banking havi díj, SMS díj, ATM pénzfelvétel könyvelési díj, kártyadíj, készpénz
kifizetés díja, tranzakciós jutalék, bankszámla kivonat díja, és egyéb költségek), valamint negatív
egyenleg esetén a hozzá kapcsolódó késedelmi kamatból.

A végelszámolást megelőző időszakra vonatkozóan számlakivonatot a még nyitva lévő bankfiókokban
továbbra is van lehetőség igényelni, illetve a netbank felületén is lekérdezhető ilyen számlakivonat.
A számlatartozás visszafizetését szolgáló befizetéseket a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” MBH
Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-13306634-00034900 számú bankszámlájára teljesítheti. Kérjük, hogy
a közlemény rovatba az ügyfélszámot és utána az ügyfélnevet is feltüntetni szíveskedjen.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Sberbank a késedelem időszakára késedelmi kamatot számít fel, a
tartozás devizanemében. A késedelmi kamat számítása természetes személy esetén a Ptk. 6:48 § (1)
bekezdés, míg vállalkozás esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés figyelembe vételével történik.
A késedelmi kamat felszámítása az esedékesség napjától kezdődik, és a kamatterhek mindaddig
növekednek, amíg Ön a hátralékos tartozását teljes egészében ki nem egyenlíti.

Amennyiben a fenti fizetési kötelezettségének nem, vagy csak részlegesen tesz eleget, úgy a Sberbank
a követelését valamennyi jogszerűen rendelkezésre álló eszköz igénybevételével érvényesíteni fogja.
Köszönettel,


Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”