Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Tájékoztatás a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” és az MKB Bank Nyrt. közötti megállapodás alapján tervezett állományátruházásáról


1.    Az átruházásban részes felek és az átruházás tervezett időpontja

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041720; a továbbiakban: Sberbank) képviseletében tájékoztatom Önöket arról, hogy a Sberbank, mint átadó és az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-040952; a továbbiakban: MKB Bank Nyrt.), mint átvevő között létrejött megállapodás alapján az MKB Bank Nyrt. át kívánja venni a Sberbank és annak ügyfelei között fennálló hitelszerződéseket (ideértve valamennyi követelést és az azokat biztosító bármely biztosíték létrehozására irányuló szerződésből, egyoldalú kötelezettségvállalásból és ezek esetleges módosításaiból eredő valamennyi jogot és kötelezettséget) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a Hpt.) 17/A. §-a szerint (továbbiakban: átruházás).

Az átruházásra 2022. augusztus 1. napi hatállyal kerül sor, amennyiben az átruházást a felügyeleti jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”) jóváhagyja. Az átruházással kapcsolatban valamennyi érintett ügyfél előzetes értesítést kap a Sberbanktól, azonban jelen tájékoztatóban összefoglaljuk valamennyi szükséges információt a tervezett átruházásról.

2.    Az ügyfél felmondási joga az átruházásra tekintettel
 
Az átruházás tervezett napjáig, azaz 2022. augusztus 1.-ig jogosult az érintett ügyfél a hitelszerződését díjmentesen felmondani személyesen a bankfiókban a Sberbankhoz címzett írásos felmondási értesítéssel. Ennek hiányában úgy tekintjük, hogy az átruházás tényét és az ezzel összefüggésben módosuló szerződési feltételeket is tudomásul veszi az ügyfél.

Amennyiben a szerződés felmondása mellett dönt, úgy a felmondási értesítőben kérjük, hogy tüntesse fel a felmondásra vonatkozó szándékát, továbbá a felmondásra kerülő szerződése számát, valamint azonosításra alkalmas adatait, azaz természetes személy esetén a nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, valamint állandó lakcímét, gazdálkodó szervezet vagy egyéb jogi személy adós esetén a szervezet teljes nevét, cégjegyzékszámát, a nyilvántartó cégbíróságot, statisztikai számjelét.

A jognyilatkozatot természetes személy két tanú feltüntetésével teheti meg, amennyiben gazdálkodó szervezet vagy egyéb jogi személy kíván felmondással élni, akkor pedig cégszerű aláírással kell ellátni a nyilatkozatot. A felmondáshoz valamennyi adós és adóstárs egybehangzó írásbeli jognyilatkozata szükséges. A felmondás annak közlésével hatályosul, erre tekintettel a felmondási értesítőnek legkésőbb az átruházás napjáig meg kell érkeznie a Sberbankhoz. Amennyiben a hitelszerződés felmondásra kerül, úgy a fennálló kötelezettségek egy összegben esedékessé válnak. Ebben az esetben legkésőbb a hitelszerződés szerinti felmondási idő utolsó napjáig köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét. Amennyiben az átruházás napjáig a felmondási értesítő a Sberbankhoz nem érkezik meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vette az érintett.

3.    Általános szerződési feltételek módosulása
 
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az átruházást követően a hitelszerződéskre alkalmazandó általános szerződési feltételek módosulnak. Az MKB Bank Nyrt. által alkalmazott általános szerződési feltételek és üzletszabályzat a https://www.mkb.hu/az-mkb-bankrol/kozlemenyek/uzletszabalyzatok honlapon, a „Később hatálybalépő üzletszabályzatok” menüpont alatt található Általános Üzletszabályzat és annak III. számú Függeléke. Kiemeljük, hogy az átruházás következtében felmerülő költség, díj nem lesz az ügyfelekre áthárítva, a szerződésből eredő kötelezettségek az átruházás folytán nem válnak terhesebbé, az egyes hitelszerződésekben rögzített egyedi feltételek nem változnak.

Az átruházás napját követően, azaz 2022. augusztus 1. napjától a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeket, és minden más adósi kötelezettségét az MKB Bank Nyrt. részére kell teljesíteni, valamint részére kell címeznie minden nyilatkozatát, kérelmét és panaszát.

4.    2022. augusztus 1-ig a törlesztési számlaszámok változatlanok
 
A jelenleg a hitel nyilvántartására és törlesztésére használt hitelszámla szám(ok) nem változnak, azok az átruházás napját követően is a következő közzététel szerinti számlaszám(ok):

https://www.sberbank.hu/hu/alkalmazasok/hirek.html?newsId=46c83b7a-5d8e-42cd-81be-985d6097e0cc

A fizetési kötelezettségüket a jelen pontban foglaltak szerinti számlaszámra kell változatlanul teljesíteni.

5.    Az átruházás hatályosulásáról külön értesítőt kapnak az ügyfelek
 
Ahogyan már fentebb is hivatkoztunk rá, a szerződések átruházásával az MKB Bank Nyrt-re szállnak át a szerződést biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek, így különösen a zálogjogi, a kezességi, az engedményezési és biztosítási szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek. A szerződés és azt biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek átruházásához az ügyfelek jóváhagyása, hozzájárulása nem szükséges a Hpt. 17/A.§ (1) bekezdése alapján.

A szerződések alapján korábban esetlegesen fennállt, le nem hívott hitel, illetve kölcsön folyósítása a Sberbank hitel- és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó engedélyének visszavonásával lehetetlenült, így ezek folyósítása iránt az MKB Bank Nyrt-vel szemben sem érvényesíthetnek igényt az ügyfelek.

Amennyiben az érintett nem él a 2. pontban hivatkozott felmondási jogával, az átruházás 1. pontban írt időpontját követően a Sberbank és az MKB Bank Nyrt. közös nyilatkozatban értesíti az ügyfeleket az átruházás hatályosulásáról. Az értesítést a hitelszerződést biztosító megállapodások kötelezettjei részére is megküldjük. Ezen tájékoztatás ki fog terjedni az átruházás időpontjától kezdődően a hitelszerződések tekintetében az új kapcsolattartók elérhetőségeire, a követelések teljesítésével kapcsolatos technikai, adminisztratív és egyéb információkra.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseivel összhangban ügyfél-átvilágítási (ügyfél azonosítási, illetve okmányellenőrzési) és bejelentési kötelezettségének még nem tettek eleget, azt legkésőbb a tervezett átruházás napját követő 30 napon belül köteles megtenni az MKB Bank Nyrt. által megjelölt bankfiókban.

Az átruházásról tájékoztatást kaphat a honlapunkon (www.sberbank.hu) megjelölt bankfiókokban és a Call Centerünkben hétfőtől – péntekig a +36 1 5-57-58-59 telefonszámon.


A hitelszerződések átruházásról, annak menetéről, a kapcsolódó teendőkről, valamint a módosuló szerződéses rendelkezésekről az MKB Bank Nyrt. munkatársai az MKB Bank teljes fiókhálózatában (https://www.mkb.hu/fiokkereso), illetve 2022. július 4-től a TeleBANKon a +36 80 350 350-es telefonszámon a 6-os „Sberbank hitellel rendelkező ügyfelek tájékoztatása” menüpont alatt vagy az ugyfelszolgalat@mkb.hu email címen várják a kérdéseiket.
 
Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt"