Lakossági ügyfelek
Ügyletek

Hiteltörlesztési Moratórium 1 tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, akik a Banknál 2020. március 18. napján fennálló szerződés alapján már folyósított kölcsönből eredő tartozással rendelkeznek, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt meghozott kormányzati intézkedések alapján automatikusan fizetési haladékot kaptak, mely haladék 2020. december 31. napig áll fenn. Ez alatt a kölcsönhöz kapcsolódó tőkét, kamatot és díjat a Bank részére megfizetniük nem kell, és a Bank ezekkel az adósok számláját nem terheli meg. Az az adós, aki mégis teljesíteni kívánja a szerződésben kikötött törlesztéseket, annak a lenti részletes összefoglalóban szereplő teendői vannak.

A fizetési haladék szabályainak részletes leírása:

A Magyar Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete alapján olyan intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek következtében az adósok a lakossági, mikro, kis- és középvállalkozói és nagyvállalati hitel- és kölcsönszerződésekből eredő tőke-, kamat- illetve díjfizetési kötelezettségének teljesítésére, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot kapnak (fizetési moratórium).  Ez a visszafizetési kötelezettségben átmeneti könnyítést jelent. A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján éjfélkor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. A fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18. éjfél előtt felmondott kölcsönökre, és az ezen időpontot megelőzően lejárt szerződésekre sem.

A fizetési moratórium következtében – mind a lakossági ügyfelek, mind a mikro-, kis- és közép vállalkozói és nagyvállalati ügyfelek esetében – a hitel- és kölcsönszerződés teljesítési határidejének a módosulása (így mind a futamidő meghosszabbodása, mind a fizetési kötelezettségre kapott haladék) módosítja a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is. Ennek következtében, például a zálogszerződésben, kezességi szerződésben vagy éppen óvadéki szerződésben vállalt kötelezettségek alapján, a fizetési moratórium időtartama alatt a zálogkötelezett, kezes vagy óvadékot nyújtó sem kötelezhető – átmenetileg – arra, hogy helyt álljon az adós tartozásáért, ugyanakkor meghosszabbodik az ő kötelezettségvállalásuk mértéke is.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelen veszélyhelyzetben – nyilvánvalóan az egészség megőrzésén felül – Ügyfeleink egyik legfontosabb célja, hogy pénzügyeiket is biztonságban tudják, és anyagi biztonságban éljék meg a jelenlegi nehéz időszakot. Bankunk ebben az időszakban is arra törekszik, hogy a helyzet adta kereteken belül minden segítséget megadjon Ügyfeleinknek.

Tájékoztatás a lakossági ügyfeleinknek a kölcsöntörlesztés felfüggesztéséről

A fentebb hivatkozott rendelet értelmében, az adósnak a 2020. március 18. napján éjfélig folyósított kölcsönéből eredő tőke-, kamat- illetve díjfizetési kötelezettségére a fizetési moratórium automatikusan vonatkozik: amely adós Ügyfelünk a moratóriummal élni kíván, nincs további teendője. Bankunk a kölcsönök törlesztő részleteinek összegével a moratórium időszakának végéig - 2020. december 31-éig – az adósnak a törlesztésre szolgáló bankszámláját nem terheli meg.

Ettől Bankunk abban az esetben tér el, amennyiben azt az adós kezdeményezi Bankunknál. A fizetési moratórium időszakában felhalmozódott kamatot és díjakat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt kell majd az adósnak a fizetési moratórium lejártát követően, a meghosszabbodó futamidő alatt, évente egyenlő részletekben megfizetnie. Az ügyfeleink által a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt: ezt a Bank a futamidőnek a moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával biztosítja, az előző mondatban írtak szerint. A Kormány rendelet szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig hosszabbodik meg. A fizetési moratórium a 2020. március 18. napját követően folyósított kölcsönökre nem vonatkozik.

Önnek nincs teendője, amennyiben a moratórium időtartama alatt nem kívánja fizetni kölcsönét.

Ügyfeleinknek ugyanakkor lehetősége van kölcsönüket tovább törleszteni, amennyiben ez módjukban áll: Ügyfeleinknek választása szerint valamennyi, Bankunknál lévő, vagy csak az egyes, az Ügyfél által megjelölt hitel-vagy kölcsönszerződés vagy munkáltatói kölcsön tekintetében is történhet ilyen kezdeményezés.

Döntésénél javasoljuk, hogy vegye figyelembe az alábbi a tényezőket és fontolja meg, hogy érdemes-e a kölcsöntörlesztést az eredeti feltételek mentén folytatni. A fizetési moratórium időszaka alatt keletkező kamatösszeg felhalmozódik, amelyet a moratórium időszaka után kell megfizetni.  A futamidő legalább a fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik, és annak érdekében, hogy a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege ne növekedjen a moratórium lehetőségének igénybe vétele miatt, a futamidő a moratórium időtartamánál hosszabb időre meghosszabbítható. A futamidő hosszabbodás pontos mértéke függ attól, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt Önnek mekkora kamat tartozása halmozódott fel, így a futamidő pontos mértéke várhatóan az év vége felé lesz pontosan meghatározható.

Amennyiben tovább fizetné törlesztőrészletét, arról Ön nyilatkozatot nyújthat be bankunk felé.

A nyilatkozattal Ön nem veszíti el azt a jogát, hogy a jogszabály által lehetővé tett fizetési moratórium igénybevételét 2020. december 31-éig ismételten kezdeményezze. A moratóriumból való kilépésre vonatkozó nyilatkozatot a kölcsönszerződés adósa tehet, hiszen a kölcsön törlesztése az ő bankszámláján keresztül történik. Az Ön nyilatkozata a Bank elfogadó visszaigazolásával együtt a felek fizetési moratóriumtól eltérő rendelkezésének minősül, amely azt is jelenti, hogy a nyilatkozattól eltérő teljesítés a későbbiekben a felek egyező akaratával lehetséges. Ez nem érinti az Ön jogát arra vonatkozóan, hogy kérje a kölcsöntörlesztés ismételt felfüggesztését, amennyiben anyagi helyzetében nem várt nehézségek adódnának, továbbá később is dönthet úgy, hogy nincs szüksége moratóriumra, kilép abból, és tovább fizetné törlesztőrészleteit. A fizetés moratórium újbóli igénybevételére 2020. december 31-éig Önnek tehát lehetősége van azt követően is, amennyiben a moratóriumból való kilépésre vonatkozóan megállapodás jött létre Bankunkkal, amely szándékot Önnek jeleznie kell Bankunk felé annak érdekében, hogy kérésének mielőbb eleget tehessünk, de természetesen amennyiben észleljük azt, hogy fizetési nehézsége adódhatott, Bankunk is felveszi Önnel a kapcsolatot a törlesztési szándékait illetően, felhívva a figyelmét arra, hogy amennyiben a törlesztőrészlet terhelése egyenleg hiányában sikertelen, akkor a moratórium lép életbe.

Ha a moratórium hatálya alatt az adós, aki fizetési számlának nem minősülő külön törlesztési számlával rendelkezik, a törlesztéshez való jogát bármikor egyoldalúan gyakorolja, akkor ez nem jelenti azt, hogy kikerül a moratórium hatálya alól, ilyen esetben a szerződésben rögzített bármely további törlesztés elmulasztása nem eredményez szerződésszegést az adós oldalán így ahhoz késedelmi kamat vagy egyéb hátrányos jogkövetkezmény nem kapcsolódik. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ilyen törlesztési számlával csekély számú adós rendelkezik, ezért kérjük, hogy erről előzetesen feltétlenül tájékozódjanak a lent megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

A törlesztőrészletek összegéről a lenti elérhetőségek bármelyikén tájékozódhatnak.

A jelenleg a koronavírus járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint a személyes ügyintézés helyett, telefonos és online elérhetőségeinken vegyék fel a kapcsolatot Bankunkkal, ahol lehetőséget biztosítunk arra, hogy kezdeményezzék a fizetési moratóriumtól való eltérést, illetve később a fizetési moratóriumba visszalépést is. Amellett, amennyiben a személyes ügyintézést választják a nyilatkozat, a bankfiókjainkban is megtehető.

A nyilatkozattételi csatornáink az alábbiak:

 • Visszahívás kérése weboldalunkon: sberbank.hu/hu/lakossagimoratorium - jelentkezés esetén az ügyfelet kollégáink visszahívják nyilatkozattétellel kapcsolatos egyeztetésre
 • Sberbank Telebank: 061 557 58 59 – a Telebankon keresztül benyújtott nyilatkozatot azonosítás és személyes adatok egyeztetését követően fogadunk be.
 • E-mail: info@sberbank.hu – emailen történő jelentkezés esetén az ügyfelet kollégáink visszahívják nyilatkozattétellel kapcsolatos egyeztetésre
 • Sberbank fiókhálózat – személyes jelenlét szükséges, az adatok egyeztetése után van lehetőség a nyilatkozásra személyesen.
Kérjük ügyfeleinket, hogy a fizetési moratóriummal kapcsolatos további kérdések vagy ügyintézés menetéről való tájékozódás céljából a személyes megkeresés helyett vegyék igénybe elektronikus és telefonos csatornáinkat. A szükséges tudnivalókkal folyamatosan bővítjük weboldalunkat így ott mindig a rendelkezésre álló legfrissebb információkat találja!

A folyamatok során a Bank általi személyes adat kezelésre vonatkozó feltételeket a Bank adatkezelési tájékoztatója, azon belül is a hitel-, és kölcsönszerződések teljesítése körében alkalmazandó feltételek tartalmazzák, mely az alábbi linken érhető el: https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.html
 
Tájékoztatás a késedelmes tartozások Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő adattovábbítás jogszabályi feltételeiről valamint speciálisan a moratórium időszaka alatt alkalmazandó szabályokról
 • A Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) történő adattovábbítás jogszabályi feltételei:
Természetes személyek esetében azon szerződések vonatkozásában, melyekhez kapcsolódóan a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt a Bank a KHR felé átadja
 • az ügyfél azonosító adatait (név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím). illetve
 • a szerződésre vonatkozó adatokat ( a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,  fennálló tőketartozás összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme-, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés, illetve előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme), valamint
 • a szerződéshez kapcsolódó mulasztásra vonatkozó adatokat (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, az ebben az időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja).

Az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően a Bank írásban tájékoztatja a természetes személy Ügyfelét arról, hogy a fent felsorolt referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének (a továbbiakban ez az ún. 30 napos értesítés).
 
 • A késedelmes tartozás adatátadásának következményei:
Amennyiben a KHR részére az Ön mulasztása átadásra kerül, úgy annak ténye megismerhető más referencia adatszolgáltató számára is. Egy esetleges kölcsönigénylés esetén ez a tény negatívan befolyásolhatja egy újabb hiteligénye elbírálását.
 
 • A fizetési moratórium időszaka alatt a moratórium alatt álló szerződések esetében a fentiekben vázoltak a következők szerint módosulnak:
A moratórium hatálya alatt álló szerződések esetében a moratórium kezdő időpontját (2020.03.19) megelőzően fennálló mulasztások vonatkozásában a késedelmes nap számlálása leállításra kerül a moratórium hatályba lépésének napján, és a moratórium ideje alatt a késedelmes napok száma nem növekedhet. A moratórium lejártát követően mind a késedelmes összeg, mind pedig a késedelmes napok számítása folytatódik a moratórium hatálybalépését megelőző napszámról, illetve összeg figyelembevételével. A moratórium alatt a KHR-ben a törlesztés módként „Türelmi idő”, továbbá a törlesztés kezdeteként egységesen 2021.01.31. kerül rögzítésre.

A Bank a fizetési moratórium lejárta előtt, a 90. nap bekövetkezési időpontjának figyelembevételével ismételten ki fogja küldeni a 90 napos késedelem okán tervezett adatátadást megelőző 30 napos értesítéseket, minden olyan természetes személy Ügyfélnek, akik a 30 napos értesítésben érintettek. A tájékoztatási kötelezettség elmaradása esetén az érintett természetes személy Ügyfeleknek a KHR törvény 17.§ (2) bekezdésben rögzítettek szerint lehetőségük van keresetet indítani.

Tájékoztatás a mikro-, kis és közép vállalkozói és nagyvállalati ügyfeleinknek a kölcsöntörlesztés felfüggesztéséről
 
A fentebb hivatkozott rendelet értelmében az adósnak a 2020. március 18. napján éjfélig folyósított kölcsönből eredő tőke-, kamat- illetve díjfizetési kötelezettségre a fizetési moratórium szintén vonatkozik, így Bankunk a kölcsönök törlesztő részleteinek összegével nem terheli meg az adós fizetési számláját a fizetési moratórium időszakának végéig, 2020. december 31-éig. Ettől Bankunk abban az esetben tér el, amennyiben azt az adós kezdeményezi Bankunknál. Így vállalkozásának, vállalatának a fizetési moratórium időszakában a 2020. március 18. napján éjfélig folyósított kölcsönből eredően nem válik esedékessé a kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége. A fizetési moratórium időszakában felhalmozódott kamatot és díjakat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt kell majd az adósnak a fizetési moratórium lejártát követően, a meghosszabbodó futamidő alatt, évente egyenlő részletekben megfizetnie. Az ügyfeleink által a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt. A Kormány rendelet szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig hosszabbodik meg. A fizetési moratórium a 2020. március 18. napját követően folyósított kölcsönökre nem vonatkozik.

Nincs teendő, amennyiben a moratórium időtartama alatt vállalkozása, vállalata nem kívánja fizetni kölcsönét.

Mikro-, kis és középvállalkozói és nagyvállalati ügyfeleinknek ugyanakkor lehetősége van kölcsönüket tovább törleszteni, amennyiben a vállalkozás anyagi lehetőségei ezt megengedik. A futamidő a legalább a fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik, a futamidő hosszabbodás pontos mértéke azonban attól is függ, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt felhalmozódott kamat milyen hatással van a törlesztési kötelezettségre, így a futamidő pontos mértéke várhatóan az év utolsó harmadában lesz kiszámítható A fizetési moratórium időszaka alatt keletkező kamat fizetési kötelezettség halmozódik, amelyet a moratórium időszakát követően kell megfizetni.  Döntésénél javasoljuk, hogy vegye figyelembe ezeket a tényezőket és fontolja meg, hogy érdemes-e a kölcsöntörlesztést az eredeti feltételek mentén folytatni.

            Amennyiben tovább fizetné vállalkozása törlesztőrészletét úgy, arról Önnek nyilatkoznia kell bankunk felé.

A nyilatkozattal vállalkozása nem veszíti el azt a jogát, hogy a jogszabály által lehetővé tett fizetési moratóriumot 2020. december 31-éig ismételten igénybe vegye. A nyilatkozat megtétele után a fizetési moratórium időszakában módosíthatja döntését és kérheti a kölcsöntörlesztés ismételt felfüggesztését, amennyiben a vállalkozás pénzügyi helyzetében nem várt nehézségek adódnának, továbbá később is dönthet úgy, hogy nincs szüksége moratóriumra, kilép abból, és tovább fizetné törlesztőrészleteit.

Ha a moratórium hatálya alatt az adós, aki fizetési számlának nem minősülő külön törlesztési számlával rendelkezik, a törlesztéshez való jogát bármikor egyoldalúan gyakorolja, akkor ez nem jelenti azt, hogy kikerül a moratórium hatálya alól, ilyen esetben a szerződésben rögzített bármely további törlesztés elmulasztása nem eredményez szerződésszegést az adós oldalán így ahhoz késedelmi kamat vagy egyéb hátrányos jogkövetkezmény nem kapcsolódik. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ilyen törlesztési számlával csekély számú adós rendelkezik, ezért kérjük, hogy erről előzetesen feltétlenül tájékozódjanak a lent megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

A törlesztőrészletek összegéről a lenti elérhetőségek bármelyikén tájékozódhatnak.

A jelenlegi veszélyhelyzet miatt kérjük, hogy lehetőség szerint nyilatkozataikat a személyes ügyintézés helyett, telefonos és online lehetőségeinken keresztül tegyék meg!
Mikrovállalati ügyfeleinket kérjük, hogy telefonon vagy email útján jelentkezzenek a nyilatkozattételre az alábbi elérhetőségeken:
 • Visszahívás kérése weboldalunkon: sberbank.hu/hu/mikrovallalatimoratorium - jelentkezés esetén az ügyfelet kollégáink visszahívják nyilatkozattétellel kapcsolatos egyeztetésre
 • Telefonon: +36 1 557 5859 – a Telebankon keresztül benyújtott nyilatkozatot azonosítás és személyes adatok egyeztetését követően fogadunk be
 • A moratorium.mikro@sberbank.hu Email címen történő jelentkezés esetén az ügyfelet munkatársaink visszahívják nyilatkozattétellel kapcsolatos egyeztetésre

Vállalati és nagyvállalati ügyfeleink kérjük, hogy forduljanak ügyfélreferenseinkhez az ismert telefonszámon, vagy e-mail útján valamint központi e-mail címünkön is eljuttathatják nyilatkozatukat.
 • Visszahívás kérése weboldalunkon: sberbank.hu/hu/vallalatimoratorium - jelentkezés esetén az ügyfelet kollégáink visszahívják nyilatkozattétellel kapcsolatos egyeztetésre
 • Központi e-mail cím: transaction_solutions@sberbank.hu
 • Amennyiben vállalkozása telepített MultiCash rendszerrel rendelkezik, abban az esetben az Űrlapmodul használatával teheti meg a jelentkezést.
 • Valamint kollégáink elérhetőek a következő elérhetőségeken: +36 1 328 6380, +36 1 327 8852, +36 1 328 6680, +36 1 328 6371, +36 1 327 8812

Munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy a nyilatkozattétel a lehető leggördülékenyebben történjen. Kérjük szíves türelmüket és együttműködésüket az ügyintézés folyamán.
 
 
Üdvözlettel:
Sberbank Magyarország Zrt.