Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Állomány-átruházás érdekében kiírt pályázat során az átruházással érintett szerződésekben
szereplő személyes adatok kezeléséhez

Speciális adatkezelési tájékoztató , letölthető pdf formátum: Sberbank Magyarország Zrt_Adatkezelési Tájékoztató_2022_05_06

A Magyar Nemzeti Bank 2022. március 2-án kelt H-JÉ-I-74/2022. számú határozatával a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041720, bankkód: 141, adószám: 10776999-2-44, statisztikai számjel: 10776999-6419-114-01, a továbbiakban: „Bank”) tevékenységi engedélyeit visszavonta, a végelszámolását elrendelte és a Bank végelszámolójaként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: Cg.01-09-821-121, adószám: 18084874-2-41, a továbbiakban: „PSFN Kft.”) jelölte ki. A végelszámoló szervezet által kijelölt, személyében eljáró végelszámoló: Pataki Péter. A PSFN Kft. és a Bank a továbbiakban együttesen: Adatkezelők)

A végelszámolási eljárás során a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ctv.”) 103. § (1) bekezdése alapján fel kell mérni a Bank vagyoni helyzetét, követeléseit be kell hajtani, tartozásait ki kell egyenlíteni, jogait érvényesíteni és kötelezettségeit teljesíteni, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíteni kell. 

A hitelezői érdekek figyelembevétele mellett és annak érdekében a végelszámoló és a Bank a Ctv. fent hivatkozott rendelkezésének megfelelően értékesíteni kívánja a Bank hitelszerződéseinek állományát (a továbbiakban: „Portfólió”) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. Törvény 17/A.§ szerinti szerződésállomány-átruházás keretében. A legnagyobb ár elérése érdekében pályázat útján kerül sor a Portfólió értékesítésére. A potenciális pályázok (a továbbiakban: jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában „Pályázók”) számára az adatszobán keresztül - az alapvédelmi alapelvek messzemenő figyelembevétele és betartása mellett - elérhetőek meghatározott személyes adatok. Az adatkezelésre irányadó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet). A fentiekre tekintettel a Bank és a PSFN Kft., mint az adatszoba tekintetében közös adatkezelők az alábbiakban kívánnak eleget tenni a Rendelet érintettek tájékoztatására vonatkozó, 13. cikkben meghatározott előírásainak 
 
AZ ADATKEZELŐK ADATAI

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.”
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3
Telefonszám: +36 (1) 557 5859
E-mail: info@sberbank.hu

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em.
Telefonszám: +36 (1) 321-0116
Telefax: +36 (1) 321-0209
E-mail: info@psfn.hu


A Bank megbízása alapján igénybe vett közreműködők:

További önálló adatkezelők:


Deloitte Zrt. – tranzakciós pénzügyi tanácsadó
Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Cégjegyzékszám: 01-10-044100

Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda – jogi tanácsadó
Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

Adatfeldolgozó:
Intralinks Inc. – Adatszoba szolgáltató
Székhely: 150 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
Fed Tax ID 13-3899047

Pályázók adatai:

OTP Bank Nyrt.

Székhely: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Levelezési cím: 1876 Budapest
Telefonszám: +36 (1/20/30/70) 3 666 666
E-mail cím: informacio@otpbank.hu

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhely:1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Levelezés cím: 1933 Budapest
Telefon: + 36 (1) 298 0222
E-mail: erste@erstebank.hu

GRÁNIT Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 649.
Telefon: +36 (1) 510 0527
E-mail: info@granitbank.hu

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Székhely: 1056 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf. 386.
Telefon: + 36 (1) 325 3200
E-mail: info@unicreditgroup.hu

MKB Bank Nyrt.
Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím: Budapest 1821
Telefon: + 36 (80) 350 350 
E-mail: ugyfelszolgalat@mkb.hu

K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Telefon: + 36 (20/30/70) 335 3355)
E-mail: bank@kh.hu

KBC Group NV
Székhely: Havenlaan 2, 1080 Brussels (Belgium)
Telefon: +32 (0)78 353 137
Elektronikusan: www.kbc.be/en/contact

Takarékbank Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
Telefon: +36-1-311-3110
E-mail: kozpont@takarek.hu

Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Levelezési cím: Budapest 1700
Telefon: +36-80-488-588
E-mail: info@raiffeisen.hu


AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYEK. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Pályázók rendelkezésére bocsátandó dokumentumokban a következő személyes adat kategóriák találhatóak: (i) jogi személyekkel kötött szerződésekben a képviselők és kapcsolattartók adatai; (ii) magánszemélyekkel kötött szerződések esetén személyazonosító adatok, hitelfelvételre és fizetésre vonatkozó adatok, valamint a szerződésben található személyes adatnak minősülő bármely egyéb adat; (iii) egyéb személyes adatok, amelyek a szerződésekben, kapcsolódó biztosítéki szerződésekben, illetve hatósági adatbázisokban találhatóak (kezesekre vonatkozó adatok; hitel- vagy egyéb szerződés száma; közjegyzői okiratok száma; bírósági peres vagy nemperes eljárások száma; a biztosítéki ingatlan tulajdoni lapján szereplő adatok). 
Az adatvédelmi elvek megtartása érdekében amennyiben arra lehetőség van, úgy aggregált adatok és személyes adatokat nem tartalmazó mintaszerződések kerülnek az adatszobába. Ahol a szerződés egyedi jellege feltétlenül indokolja, azon esetben egyedi szerződések is elérhetőek az adatszobában. 
Főszabály szerint a Bank valamennyi személyes adatot eltávolít a dokumentumokból, az alábbiak kivételével:
 
Hozzáférhetővé tételre kerülő személyes adat adatkategóriák
 
Hozzáférhetővé tétel indoka, szükségessége
 
A piaci gyakorlatnak megfelelő, (személyes adatnak minősülő) ún. Data Tape tartalma:
•    ügyfél azonosító (client ID);
•    állampolgárság;
•    hitel azonosító (loan ID);
•    hitelbiztosíték azonosítója;
•    biztosíték azonosító;
•    jelzáloghitel azonosító;
•    ingatlan irányítószáma;
•    város, amelyben az ingatlan van;
•    az ingatlan címe;
•    az ingatlan helyrajzi száma;
•    biztosíték legutóbbi értékelésének napja;
•    jelzáloghitel bejegyzett összege;
•    legutóbbi árverés/pályázat napja;
•    legutóbb meghirdetett kikiáltási ár;
•    kapcsolódó jelzáloghitel azonosító.
 
A Data Tape-en szereplő személyes adatok a megpályáztatott Portfóliót alkotó egyes hitelekre és követelésre vonatkozó, a pályázók részére azok értékelését teszi lehetővé és ahhoz elengedhetetlen.
 
Aláíró személy aláírása
 
A dokumentum érvényességének megállapíthatóságának érdekében szükséges.
 
Ingatlanokkal kapcsolatos adatok a tulajdoni lapon és minden egyéb dokumentumban: irányítószám, város/község neve, kerület száma, belterület/külterületi besorolás, tulajdoni lap I. részének minden adata, pl. megnevezés, terület stb.), a felszámolás alatt lévő hitelintézetre vonatkozó bejegyzés (III. rész)
 
Az adatok hozzáférhetővé tétele szükséges annak érdekében, hogy a pályázó meggyőződhessen arról, hogy a biztosítékokra alapított jogok valóban be vannak-e jegyezve, léteznek-e.
 
Olyan természetes személyek, akik bizonyos nemzetközi szankciós listákon szerepelnek, ilyen minőségének megjelölése az adott dokumentum kapcsán. A hatályos EU-s és nemzeti szabályozásnak való megfelelőség biztosítása, illetve a lehetséges kapcsolódó üzleti kockázatok felmérése és értékelése érdekében szükségesek ezek az információk.AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÉRDEKEK BEMUTATÁSA 

Az adatkezeléshez a Banknak, a PSFN Kft.-nek, a Pályázóknak, illetve a hitelezőknek is fűződik érdeke, az alábbiak szerint:

A.    A végelszámolás célja, hogy az eljárás során – az eljárás alá vont cég törlését megelőzően – a hitelezők érdekei érvényesüljenek, követeléseik kielégítést nyerjenek. A Ctv. rendelkezéseiből fakadóan a végelszámoló a végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni (Ctv. 99. § (4) bekezdése). A Ctv. 103. § (1) bekezdése szerint a végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A fentiekre tekintettel mind a Banknak, mind a PSFN Kft.-nek, mint a Bank végelszámolójának jogos érdeke fűződik a Bank vagyonába tartozó követelés-, illetve szerződésállomány értékesítéséhez. 

B.    A Pályázók jogos érdeke, hogy a követelésekkel és szerződésekkel kapcsolatban a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges releváns információk és dokumentumok rendelkezésükre álljanak; a követelések megvásárlására, illetve a szerződések átvételére vonatkozó ügyleti döntésüket megelőzően információs igényük kielégítést nyerjen.

C.    Az adatkezelés érintettjeinek feltehetően alapvető érdeke, hogy a Portfólió részét képező hitelszerződések mielőbb egy tevékenységi engedéllyel rendelkező, felügyelt és prudensen működő pénzügyi intézményhez kerülhessenek.

D.    A szélesebb körű társadalom ésszerű érdekében áll, hogy a hitelpiac ellenőrzött módon, kiszámíthatóan, felügyelet mellett működjön és a Bank végelszámolása okán a hitelszerződésekkel kapcsolatosan ne alakuljon ki bizonytalanság, ne rendüljön meg a hitelpiac működésébe vetett közbizalom.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A fenti érdekek csak akkor tudnak érvényesülni, amennyiben a Bank hozzáférhetővé teszi a Pályázók részére a követelések és szerződések kötelezettjeire vonatkozó információkat és iratokat, az adatszobában történő megtekintési lehetőség biztosításával. 

A Bank és a PSFN Kft. a fenti jogszabályi kötelezettségét – a követelések és szerződések kötelezettjeire vonatkozó – személyes adatok kezelésével (hozzáférhetővé tételével) tudja teljesíteni.

Az Adatkezelők abból a célból döntöttek a személyes adatok Pályázók rendelkezésére bocsájtásáról (illetve a Pályázók a megismert személyes adatokat kizárólag arra használhatják fel), hogy támogassák a Pályázókat annak eldöntésében, hogy az Adatkezelők által értékesíteni kívánt követelésekre, illetve szerződésekre vonatkozóan a) tegyenek-e ajánlatot, illetve b) ajánlatukat milyen tartalommal tegyék meg. A Pályázók információs igényének kielégítésével biztosítható a követelésértékesítési, illetve szerződésátruházási eljárás eredményessége. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek, melynek alapja a Ctv. 103. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettség teljesítése érdekében. 

A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA 

A személyes adatok forrása az Érintettek és a Bank között a végelszámolás kezdetét megelőzően létrejött hitel- és pénzkölcsönszerződések alapján fennálló jogviszonyok, illetve a követelések dokumentumai és a szerződéses jogviszonyok fennállása során a szerződések teljesítésével összefüggésben, illetve a követelések kezelésével, illetve érvényesítésével kapcsolatban az Banknál keletkezett adatok nyilvántartásai. Az érintett adatokat az Bank végszámolójaként a PSFN Kft. - kisebb részben - kezeli. Egyes adatok nyilvánosan betekinthető forrásokból (pl. Cégjegyzék, ingatlan-nyilvántartás) is elérhetők. 


AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK

Az Adatkezelők az Érintettek jogait, az Érintetti jogok gyakorlását a Rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően biztosítja. Az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáféréshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 • az adatkezelés céljai; 
 • az Érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

A törléshez való jog nem gyakorolható, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Bank a személyes adatokat nem továbbíthatja, kivéve, ha a közös adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Ha az Érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Bank és a PSFN Kft. adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.


A Bank adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Andrusek Alexandra
Levelezési cím: 1463 Budapest, Pf. 994
E-mail: dpo@sberbank.hu
Telefon: +36-1-5-54-55-56

A PSFN Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Megyeri Ágnes
Levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1. em.
E-mail: adatvedelem@psfn.hu
Telefon: +36 (1) 321-0116

Bíróság: 
Az eljárásban az Érintett választása szerint illetékes lehet az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék. A törvényszék soron kívül jár el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: 06-1-391-1400 
Telefax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Budapest, 2022. május 06.