Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Tájékoztató az online nyilatkozattételről (fizetési moratórium)

 

Tisztelt Ügyfelünk!


Amennyiben Ön a kölcsönszerződése alapján fennálló tartozását, a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020 (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott ún. fizetési moratórium ellenére, az eredeti szerződési feltételek szerint továbbra is teljesíteni kívánja, úgy lehetősége van ezt a Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) Sberbank Online Banking felületen az „Online átszerződés” alatt kezdeményezni, amelynek lépéseit jelen tájékoztató tartalmazza.
 

 1. Adatok ellenőrzése
  Tájékoztatjuk, hogy a Sberbank Online Banking fiókhoz, az ügyfelek rendelkezésének megfelelően, több felhasználó is hozzáférhet (pl. meghatalmazott, bankszámla felett rendelkezésre jogosult), azonban a fizetési moratóriumtól való eltérés kapcsán az adós kizárólag személyesen tehet nyilatkozatot.

  A fentiekre tekintettel kérjük, ellenőrizze, hogy a saját adatai (neve, anyja neve, születési helye és ideje) kerületek-e megjelenítésre.
 
 1. A nyilatkozattal érintett szerződések megjelölése
  A dobozok kijelölésével lehetősége van kiválasztani, hogy mely szerződésekre vonatkozóan kíván nyilatkozatot tenni a fizetési moratóriumtól való eltérés kapcsán. Amennyiben egy doboz tévesen került kijelölésre úgy azt – a doboz újabb kijelölésével - lehetősége van törölni.
 
 1. A nyilatkozat ellenőrzése és jóváhagyása
  A nyilatkozat tervezetét letöltheti, majd annak tartalmának ellenőrzését követően a nyilatkozatot – a nyilatkozat beküldése előtt - a „Szerződés elfogadása” szöveg alatt elhelyezett dobozok kijelölésével hagyhatja jóvá. A nyilatkozat beküldését követően a szerződésmódosítást tartalmazó PDF formátumú dokumentumon időbélyeg kerül elhelyezésre, amely az Ön nyilatkozatának megtételének időpontját igazolja.

  A nyilatkozat elfogadását a Bank e-mailben fogja visszaigazolni, ezért kérjük, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá. Az Ön által megadott e-mail címet a nyilatkozata megtételéhez szükséges mértékben kezeli a Bank, eltérő célból (pl. kapcsolattartás, reklámok küldése) nem fogja felhasználni.

  Amennyiben a nyilatkozatban nem a megfelelő kölcsönszerződése került megjelölésre, úgy lehetősége van visszalépni és a 2. pont szerint kijavítani a nyilatkozatát.
 
 1. A nyilatkozat visszaigazolása (a szerződés létrejötte), a nyilatkozat rendelkezésre bocsátása
  A nyilatkozat benyújtását követően a Bank a nyilatkozatát feldolgozza, amelynek eredményéről az Ön által megadott e-mail címre rövid időn belül visszaigazolást küld.

  A Bankhoz benyújtott nyilatkozatot PDF formátumban a Sberbank Online Banking felületen a Beállítások -> Jogi nyilatkozatok menüpont alatt érheti el.
 
A nyilatkozat nyelve magyar, a Sberbank Online Banking felületen tett nyilatkozata írásbeli nyilatkozatnak minősül. A kölcsönszerződés részét képező Sberbank Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltétele az alább érhető el: https://www.sberbank.hu/hu/lablec/szerzodesi-feltetelek/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html.
 
Adatkezelési tájékoztató

A Sberbank Online Banking (https://online.sberbank.hu) felületen a fizetési moratóriumból való kilépéshez tett nyilatkozata során a Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) rendelkezésére bocsátott adatokat a Bank abból a céljából kezeli, hogy
 • a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020 (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdésében meghatározott, az ún. fizetési moratóriumtól való eltérésre vonatkozó megállapodás létrejöhessen (a továbbiakban: megállapodás), tehát azért, hogy Ön a kölcsönszerződése alapján fennálló tartozását a Rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési moratórium ellenére az eredeti szerződési feltételek szerint teljesíthesse,
 • a megállapodás létrejöttéről (nyilatkozatának elfogadásáról) e-mailben igazolást küldhessen Önnek.

A Bank az Ön személyes adatainak kezelését az irányadó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli.

Adatkezelő:

Az oldalakon az Ön által megadott személyes adatok kezelését a Sberbank Magyarország Zrt. mint adatkezelő
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041720
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: KCG Partners Ügyvédi Iroda, kapcsolattartó: dr. Párkányi Rita, dpo@sberbank.hu
e-mail: info@sberbank.hu
Telefonszám: 36-1-5-57-58-59

Az adatkezelés jogalapja és ideje:

A Bank az Ön személyes adatait az Ön kérelmére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése jogcímén) alapján kezeli.

Amennyiben Ön és a Bank között a megállapodás létrejön vagy az valamilyen okból meghiúsul abban az esetben a Bank a https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon közzétett adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint kezeli tovább a megállapodás létrehozása végett rögzített személyes adatait.

Az Önt megillető jogok

A GDPR rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről, valamint a kezelt adatokról jogosult tájékoztatást, továbbá a személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását kérni, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint élhet az ún. adathordozhatósághoz való jogával. Az Önt a GDPR alapján megillető jogokról részletesebb tájékoztatást a Bank https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon elérhető adatkezelési tájékoztatójában olvashat.

Amennyiben Ön a Bank vagy a Bank adatfeldolgozója személyes adatok kezelésével összefüggő eljárását sérelmesnek találja, úgy lehetősége van panasszal a Bankhoz vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni, a Bank vagy az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu) eljárást kezdeményezni.