Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2018.11.06.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-I-B-28/2018 számú határozata a Sberbank Magyarország Zrt-vel szemben


A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9,; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) által             (lakhelye:                                   ) (Ügyfél) 2017. november 9. napján érkeztetett kérelme alapján a Sberbank Magyarország Zrt.-nél (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) (Bank) lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárásban az MNB az alábbi határozatot hozza:

I.    Az MNB felhívja a Bankot, hogy a panaszkezeléssel kapcsolatos tevékenységének ellátása során a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezést mindenkor tartsa be.
II.    Az MNB a Bankkal szemben az I. pontban megjelölt jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége.
A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetésére szolgáló 19017004-01678000-30900002 számú számlájára - „fogyasztóvédelmi bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni.
A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része, A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.
A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék" megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül. Az MNB által jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kel! benyújtani.
A keresetlevelet az MNB űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatása igénybevételével kell benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelvezes--es- intezmenyfelugyeles/hatarozatok--es-vegzesek-keresese.)
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2018. március 19.