Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2020.05.27.

Az MNB H-JÉ-I-B-60/2020. számú határozata a Sberbank Magyarország Zrt.-vel szemben
 
A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) (Bank) lefolytatott utóvizsgálati ellenőrzési eljárás (Utóvizsgálat) során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő
 
h a t á r o z a t o t
 
hozza.
 
I.      Az Utóvizsgálat keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy mindenkor teljeskörűen teljesítse a felügyeleti hatóság határozatában foglaltakat, valamint ismételten kötelezi a Bankot az alábbi felügyeleti intézkedések végrehajtására:
 
         1.  Informatika

1.1.   A jogosultságok kezelése és ellenőrzése területén 2020. június 30. napjáig biztosítsa a rendszerek szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációját, vizsgálja felül jogosultságkezelési gyakorlatát, és gondoskodjon a szabályozásában elvártak betartásáról, valamint erősítse a jogosultságok kezelésének folyamatait, beleértve a jogosultságok visszavonását, és a jogosultságok ellenőrzését is.

1.2. A rendkívüli helyzetek kezelése, valamint az üzletmenet-folytonosság biztosítása területén 2020. június 30. napjáig vizsgálja felül az üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási terveit és szabályzatait. A felülvizsgálat eredményeképpen az üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási tervek teljes körű, valós, dokumentált és az üzleti szakterületek által hitelesített tesztelésével bizonyítsa felkészültségét a rendkívüli helyzetek kezelésére. A katasztrófa-helyreállítási tesztelés során a Bank biztosítsa, hogy csak az RTO elváráson belül, az elvárt szakmai tartalommal végrehajtott tesztet minősítse sikeresnek, ellenkező esetben tárja fel az eltérés okait, majd azok megszüntetését követően ismételten hajtsa végre a tesztet.
 
         2.   Adatminőség

2.1. A KHR azonosító adatok megfelelősége terén 2020. június 30. napjáig a hitelhez kapcsolódó KHR azonosítók nyilvántartásának karbantartása érdekében az indokolásban foglaltaknak megfelelően tegyen eleget a központi hitelinformációs rendszerről szóló jogszabályban foglalt előírásoknak, és vizsgálja felül a hiányzó KHR azonosítókkal érintett állományát.
 
         3.   Tőkeszámítás

3.1. A Bank a kitettségek jelentését a COREP adatszolgáltatásban mindenkor az indokolásban megjelölt, irányadó adatszolgáltatási jogszabályban foglaltak szerint szegmentálja.
 
II.      Az Utóvizsgálat keretében feltárt új megállapítások tekintetében az MNB kötelezi a Bankot az alábbi felügyeleti intézkedések végrehajtására:

1.   Tőkeszámítás

1.1.  A kis- és középvállalkozás kategóriába történő besorolás során a Bank 2020. június 30. napjáig a határozat indokolásában foglalt jogszabályi rendelkezés feltételeinek összességét betartva alkalmazza a kedvezményes kkv szorzót a tőkeszámítása során.

1.2.  A szavatoló tőke, illetve a tőkemegfelelés számítása során a Bank a határozat indokolásában foglalt adatszolgáltatási jogszabályban előírtak szerint jelentse a kockázattal súlyozott kitettségértékét, legkésőbb a 2020. szeptember 30-i referencia dátumú COREP jelentésében.
 
         2.   Hitelkockázat

         2.1. A Bank 2020. június 30. napjáig alakítsa ki a csoportos értékvesztés elszámolás folyamatait úgy - akár manuális kontrollok bevezetésével -, hogy az ügyletek megtakarítási részének késedelmével kapcsolatos információk beépülhessenek a stage besorolásnál.
 
III.    Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat rendelkező részének I.-II. pontjaiban foglalt felügyeleti intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített - az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - belső ellenőri jelentést
         a) a jelen határozat rendelkező része I. főpontjának 1.1 - 1.2., valamint 2.1. pontjában, a II. főpont 1.1., valamint 2.1 pontjában foglalt felügyeleti intézkedések vonatkozásában 2020. augusztus 31. napjáig,
         b) a jelen határozat rendelkező része II. főpontjának 1.2. pontjában foglalt felügyeleti intézkedés vonatkozásában 2020. november 30. napjáig küldje meg az MNB részére.
 
IV. Az MNB a Bankot a jelen határozat rendelkező részének I.-II. pontjaiban elrendelt felügyeleti intézkedések alapjául szolgáló jogszabálysértések miatt – kivéve a II. főpont 2.1. pontját – 6.500.000,- Ft, azaz Hatmillió-ötszázezer forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.
 
Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve bírság kiszabását is.
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
 
A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.
 
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt. A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve az MNB űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatása igénybevételével kell benyújtani.
(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).
A kereset benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
 
Budapest, 2020.február 19.