Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2020.06.15.

H-PM-I-B-4/2020 számú határozat
 
A Sberbank Magyarország Zrt.-nél (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10- 041720) (Bank) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
 
h a t á r o z a t o t
 
hozza:
 
 
I. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül
  1. vizsgálja felül bejelentési gyakorlatát, és tegye meg az ismételt bejelentéseket a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési okból a szerződéses jogviszony felmondásával érintett ügyfelek esetében a számla felmondása és megszüntetése közötti időszakra vonatkozóan, továbbá alakítson ki olyan belső szabályrendszert, ami mindenkor biztosítja a bejelentések haladéktalan megtételét és továbbítását a pénzügyi információs egységhez;
  2. alakítson ki olyan belső szabályrendszert, amely biztosítja a szűrőrendszer riasztásainak elemzését, valamint értékelését a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi rendelkezések által előírt határidőn belül.
 
II. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül alakítson ki olyan vezetői ellenőrzési rendszert, amely alkalmas a szűrést végző alkalmazottak munkájának minőségi ellenőrzésére a bejelentési kötelezettségük teljesítése érdekében.
 
III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 105 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjában foglaltak teljesítésének teljes körű ellenőrzéséről készített − az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjában foglaltak teljes körű teljesítését igazoló belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjában foglalt intézkedések teljesítését és annak ellenőrzését alátámasztó dokumentumokat.
 
IV. Az MNB a Bankot
  1. a jelen határozat indokolásának I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 14.000.000 Ft, azaz tizennégymillió forint,
  2. a jelen határozat indokolásának II. pontjában hivatkozott jogszabálysértések miatt 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint,
 
mindösszesen 19.000.000 Ft, azaz tizenkilencmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.
 
A Bank köteles a jelen határozat rendelkező részét haladéktalanul a honlapján közzétenni.
 
Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.
 
A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.
 
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat véglegessé válására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt azonban a bíróság eljárására, különösképpen a tárgyalás tartására speciális szabályok vonatkoznak.

Budapest,  2020. június 10.