Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2018.11.06.

A Magyar Nemzeti Bank H-FH-l-B-35/2018. számú határozata a Sberbank Magyarország Zrt.-vel szemben

„A Sberbank Magyarország Zrt.-nél (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) (Bank) hivatalból lefolytatott fogyasztóvédelmi témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
 
határozatot

hozza.

I. Az MNB felhívja a Bankot, hogy a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos, szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor maradéktalanul tegyen eleget.

II. Az MNB megállapítja, hogy a Bank a 2014. július 20. napja és 2014. december 31. napja között kötött jelzálog-hitelszerződései 2015. február 1. napjával történt módosítása során megsértette a fogyasztónak nyújtott hitel kamatozására vonatkozó általános szerződési feltételek jogszabályban előírt módosítására irányadó jogszabályi rendelkezéseket, ezért az MNB felhívja a Bankot, hogy a tevékenységére irányadó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek mindenkor a jogszabályokban foglaltak szerint tegyen eleget.

III. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül
a) a II. pontban megállapított jogszabálysértéssel érintett élő hitelszerződések kamatfeltételeit a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően korrigálja a nyilvántartásaiban, valamint
b) az érintett fogyasztókat írásban, igazolható módon tájékoztassa a korábban adott téves tájékoztatásban foglaltak korrekciójáról és a hitelszerződésük korrigált kamatfeltételeiről.

IV. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy a III. pontban előírt intézkedések végrehajtásáról - az érintett fogyasztók tájékoztatásának megtörténtét igazoló dokumentumok megküldésével - a határozat kézhezvételétől számított 35 napon belül tájékoztassa az MNB-t.

V. Az MNB a II. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel a Bankkal szemben 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetésére szolgáló, 19017004-01678000-30900002 számú számlájára - „fogyasztóvédelmi bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni.

A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék" megjelöléssel. A kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. (…)”

Budapest, 2018. szeptember 24.