Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2021.11.10.


H-FK-I-B-165/2021. számú határozat

A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) ………….. (lakhelye: …………………….) (Ügyfél) 2021. május 19. napján érkeztetett kérelme alapján a Sberbank Magyarország Zrt.-nél (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) (Bank) lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárásban az alábbi
határozatot


hozza:

I. Az MNB felhívja a Bankot, hogy mindenkor tartsa be a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezést.

II. Az MNB felhívja a Bankot, hogy
a)        a fogyasztói panaszok megválaszolására, valamint
b)        a telefonon közölt panaszt rögzítő hangfelvétel másolatának határidőben történő rendelkezésre bocsátására
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

III. Az MNB a Bankkal szemben
a)        az I. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint,
b)        a II.a) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint, valamint
c)        az II.b) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint
mindösszesen 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.


Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot a határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetésére szolgáló 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „fogyasztóvédelmi bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni.

A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül. Az MNB véglegessé vált döntésében kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat ellen annak közlésétől számított
30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese.)

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.