Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Közzététel - 2019.01.29.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-I-B-13/2019 számú határozata a Sberbank Magyarország Zrt-vel szemben:

A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a (Ügyfél) 2018. június 25. napján érkeztetett és 2018. július 16. napján kiegészített kérelme alapján a Sberbank Magyarország Zrt.-nél (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) (Bank) lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárásban az alábbi
 
határozatot

hozza:

I. Az MNB felhívja a Bankot, hogy mindenkor tartsa be

A. a panaszok határidőben történő megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezést,

B. a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezést.


II. Az MNB a Bankkal szemben

A. az I/A. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű,

B. az I/B. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint összegű,

azaz mindösszesen 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot a határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetésére szolgáló 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „fogyasztóvédelmi bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni.

A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül. Az MNB véglegessé vált döntésében kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es- intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese.)

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2019. január 24.