Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Magáncsőd

ÚTMUTATÓ a természetes személyek által kezdeményezett adósságrendezési eljárással1 kapcsolatos főbb feladatokhoz

A kérelem benyújtását megelőzően javasolt tennivalók:

 • Szerezze be a kezdeményezéshez szükséges űrlapot a Sberbank Magyarország Zrt-től (továbbiakban a „Bank”) vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálattól (továbbiakban CsSz)!

 • Szerezze be az űrlapok kitöltéséhez szükséges, esetlegesen nem ismert adatokat2 (pl. tartozásállományok, a jelzálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értékére vonatkozóan)!

 • Tájékozódjon, hogy jogosult-e az eljárás kezdeményezésére! Erről elsősorban a Törvény rendelkezéseiből, másodsorban a CsSz-től, szakismerettel rendelkező személytől (pl. ügyvéd), a bank által az adósságrendezéssel kapcsolatban kijelölt bankfiókjaiban vagy ügyfélszolgálatain, illetve a magáncsődről készített tájékoztató anyagokból informálódhat. Szükség esetén vegye igénybe a tervek szerint a CsSz honlapján elhelyezésre kerülő, jogosultsági feltételeket vizsgáló szűrőprogramot!

 • Informálódjon az eljárás kezdeményezésével járó kötelezettségekről (pl. törlesztőrészletek folyamatos, határidőre történő megfizetése), esetleges hátrányos jogkövetkezményekről (pl. sikertelen vagy elutasított eljárás esetén 10 évig nem igényelhető újra a magáncsőd).

 • Amennyiben Bankunknál hitellel rendelkezik, a magáncsőd kezdeményezését megelőzően javasoljuk, hogy érdeklődjön a rendelkezésre álló, a lejárt tartozások rendezésére irányuló, további egyénre szabott megoldási lehetőségekről, és ennek ismeretében döntsön a magáncsőd kezdeményezéséről!

 • Töltse ki a kezdeményezéshez szükséges űrlapokat, szükség esetén kérjen segítséget a kitöltéshez, majd nyújtsa be a kérelmet személyesen vagy postai úton Bankunkhoz (amennyiben Bankunk minősül a Törvény szerinti főhitelezőnek3) a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás megindítása érdekében!

 • Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről értesítse (adós és adóstárs egyidejűleg) írásban további bankszámla-vezető pénzügyi intézményeit!

1 a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (továbbiakban a „Törvény”)
2 részletesen: a Törvény 1-3. sz. mellékletei. A törvény és az esetleges módosításainak hiteles szövege a Magyar Közlöny honlapjáról érhető el (http://www.magyarkozlony.hu; http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15100.pdf).
3 főhitelező: a) a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel bejegyzett, a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó mindazon hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás hitelező, akinek zálogjoga az adós (adóstárs), az adós vagy adóstárs közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán az említett pénzügyi intézmények közül az első helyen – több ingatlan, azaz több elsőhelyi zálogjogosult esetén az, akinek zálogjoga korábbi időpontban került bejegyzésre – áll fenn, vagy b) az adós (adóstárs) vagy közeli hozzátartozói lakhatását biztosító ingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződés jogosultja.

Főbb tudnivalók a Sberbank Magyarország Zrt-nél, mint főhitelező által koordinált bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásról

A kérelem benyújtását követően, Bankunk által megadott határidőre fizesse meg a 30 ezer forintos költségátalányt, illetve a jelzáloghitel-szerződés alapján teljesítendő minimum törlesztő részlet összegét !

Példa a minimum törlesztő részlet mértékének számítására:

I. Feltételek:

 • nyilvántartott tartozás: 5 000 000 Ft

 • az ingatlan forgalmi értéke: 3 500 000 Ft

 • a minimum törlesztőrészlet összege: 5 000 000 x 0,078 / 12 = 32 500 Ft, amely azonban nem lehet több, mint az ingatlan forgalmi értékéhez viszonyított maximális összeg 3 500 000 x 0,078 / 12, azaz 22 750 Ft.

Mivel ebben az esetben az ingatlan forgalmi értékét alapul véve számított összeg kevesebb, ezért a Bankunk, mint főhitelező számára a jelzáloghitel-szerződés alapján havi rendszerességgel megfizetendő minimális összeg legalább 22 750 Ft.

II. Feltételek:

 • nyilvántartott tartozás: 10 000 000 Ft

 • az ingatlan forgalmi értéke: 12 000 000 Ft

 • a minimum törlesztőrészlet összege: 10 000 000 x 0,078 / 12 = 65 000 Ft, amely nem lehet több, mint az ingatlan forgalmi értékéhez viszonyított maximális összeg 12 000 000 x 0,078 / 12, azaz 78 000 Ft.

 • Ebben az esetben, mivel a tartozás alapján számított minimum törlesztő részlet összege kevesebb, mint az ingatlan forgalmi értéke után kalkulált érték, ezért az adós számára kedvezőbb, legalább 65 000 Ft törlesztőrészletet kell Bankunk felé a jelzáloghitel-szerződés alapján havi rendszerességgel, folyamatosan teljesíteni.
  Az eljárás folytatásának feltétele, hogy az egyébként folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségének első részlete, illetve a költségátalány összege megfizetése megtörténjen. Ezt követően kerül sor benyújtott kérelmének a Bank által történő formai, majd a CsSz részéről annak tartalmi ellenőrzésére.
  Felhívjuk figyelmét, hogy adategyeztetési, hiánypótlási felhívás esetén a kért adatokat határidőben a kérelmező rendelkezésére kell bocsátania, továbbá a megállapodás tervezet előkészítésénél Bankunkkal szoros együttműködésre köteles, tehát minden szükséges információt meg kell adnia!

  EREDMÉNYES

  a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás: amennyiben az adósság rendezésére irányuló megállapodás a főhitelező és az adós, adóstárs, valamint minden hitelező és egyéb kötelezett között érvényesen létrejön.

  SIKERTELEN, ha

  - nem volt jogosult az eljárás kezdeményezésére;
  - nem fizeti meg a költségátalányt, illetve a minimum törlesztőrészlet összegét;
  - ha nem teljesíti határidőben az adategyeztetési felhívásban foglaltakat;
   - a megállapodás a Törvényben meghatározott határidőn (90/120 napon) belül nem kerül megkötésre.
  Következmény:
  Adósságrendezési eljárásra irányuló kérelme elutasításra, illetve az eljárás sikertelensége megállapításra kerül, emiatt az ezt követő 10 évig elveszíti jogát az eljárás ismételt kezdeményezésére. Az esetlegesen folyamatban lévő, szünetelő végrehajtási eljárások (pl. kilakoltatás) folytatódnak.

Bírósági adósságrendezési eljárás:

Kezdeményezéssel járó feladatok, az eljárás feltételei:

 • Amennyiben nincs főhitelező, az adósságrendezési eljárás iránti kérelmét közvetlenül a területileg illetékes CsSz-nél kezdeményezze, a bíróságon kívüli szakasz ebben az esetben elmarad és csak bírósági eljárás lefolytatására kerül sor.

 •   Egyéb esetében bírósági adósságrendezési eljárásra abban az esetben kerül sor, ha adós és az adóstárs nyilatkozik – még az eljárás elején – arról, hogy ha a bíróságon kívüli adósságrendezés nem indul meg vagy a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás nem jön létre, azaz a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás eredménytelen, akkor a bírósági adósságrendezést kezdeményezi, és csatolja szükséges nyilatkozatokat.

 • Minden esetben meg kell fizetnie a bírósági eljárás 30 ezer forintos illetékét.

 • Amennyiben a bíróságon kívüli eljárás az Ön hibájából kifolyólag sikertelen, mert a törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegte, az eljárás megszüntetésre kerül, nincs lehetőség a bírósági szakasszal történő folytatására.

Bírósági szakaszok során fennálló főbb kötelezettségek

I. Egyezségkötési eljárás

 •   Köteles szorosan együttműködni a családi vagyonfelügyelővel az egyezség sikeres megkötése érdekében; Ön köteles elfogadni, hogy a családi vagyonfelügyelő gazdálkodását – különös tekintettel kifizetéseire, kiadásaira – szigorúan ellenőrzi, továbbá köteles biztosítani és megadni e feladatának teljesítéséhez szükséges feltételeket.

II. Adósságtörlesztési eljárás

 • Amennyiben sikertelen az egyezségkötési eljárás, Ön köteles elfogadni, hogy az adósságtörlesztési határozat szerint vagyontárgyai értékesítésre kerüljenek, vagyona a hitelezők között a Törvényben meghatározottak szerint felosztásra kerüljön.

Mentesítési eljárás

A tartozás meghatározott részének elengedésére irányuló bírósági eljárás kezdeményezésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben az azt megelőzően létrejött bíróságon kívüli megállapodásban, vagy a bírósági szakaszban megkötött egyezségben foglaltak maradéktalanul teljesülnek és a hitelezők a Törvényben meghatározott adósságtörlesztési időszak alatt meghatározott mértékű megtérüléshez hozzájutottak.

Jelen útmutatót a Sberbank Magyarország Zrt. a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos főbb tudnivalók tájékoztató jellegű összefoglalása céljából bocsátotta ki. Az útmutató nem helyettesíti a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény és az annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok ismeretét. A jelen útmutatóban foglaltak és a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról rendelkező hatályos jogszabályok közötti eltérés esetén a jogszabályban foglaltak az irányadóak. Útmutató lezárva: 2015. augusztus 25.