Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Kedves Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzésére 2019.10.31-ig volt lehetőség a törvény rendelkezése értelmében
 
 • Mi történt, ha Ön nem tette meg a nyilatkozato(ka)t időben?
Megbízásainak teljesítését a Bank köteles megtagadni, így például bankkártyájával sem tud fizetni, átutalásokat nem tud teljesíteni.
 
Amennyiben Ön 2018. május 24. után nyitott számlát bankunknál, vagy ezt követően Ön és a számlája felett rendelkezők már megtették bankunk munkatársa előtt a fenti nyilatkozatot, és az okmányai(k) azóta nem jártak le, akkor Önre nem vonatkoznak az alábbiak.  
 
 •     Hol adhatja le a nyilatkozatot?
 • Személyesen bankfiókban: ügyfél-átvilágítás elvégzésére 2019. november 4-től csak személyesen van lehetőség bankfiókunkban.
  FONTOS! Amennyiben a számlája felett rendelkezők is vannak, akkor kérjük, együtt fáradjanak be az ügyfél-azonosítás elvégzésére
 
 •     Mi szükséges a nyilatkozat megtételéhez?
 • 1 db kiemelt közszereplő és adatkezelési nyilatkozat nyomtatvány (mellékletek között megtalálható)
 • 1 db másolat egy személyi azonosító okmányról
 • Elfogadott személyi azonosító okmányok: kártya formátumú személyi igazolvány, régi típusú személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú jogosítvány.
 • Minden fenti okmányhoz a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala szükséges.
Az okmányok másolatának átadása törvényi előírás alapján kötelező.
 
 •     Mi a kiemelt közszereplői (PEP) nyilatkozat?
Természetes személy ügyfelek és az ügyfelek tényleges tulajdonosainak kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozat.
 
 •     Ki számít közszereplőnek?
Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:
a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
 
A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a fent említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fent említett személy javára hoztak létre.
A kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.
 
 • További információk a folyamat szükségességéről:
A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., cg 01-10-041720) nevében ezúton felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 2017. 06. 26-án hatályba lépett, melynek megfelelően szükséges az új szabályok szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése. E körben elengedhetetlen az Ön és valamennyi számlája/számlái felett rendelkező személy/társkártya birtokos (tényleges tulajdonos, ha az előbbiekkel nem egyezik) „kiemelt közszereplői nyilatkozata”, valamint érvényes okmányainak a másolata.
 

Amennyiben Ön, mint természetes személy ügyfél más tényleges tulajdonos nevében jár el, illetve amennyiben jogi személy képviseletében jár el, kérjük, tekintse meg tényleges tulajdonosi nyilatkozatra vonatkozó információkat is.

Köszönjük szíves együttműködését!

Sberbank Magyaroszág Zrt.

Mellékletek