Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A „MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS” (MIFID) IRÁNYELVRŐL  
 
A hatékony és egységes európai tőkepiac kialakítása érdekében az Európai Unió fő döntéshozó szervei 1999-ben akciótervet fogadtak el, amelynek egyik sarokköve „A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv” (az irányelv angol elnevezése alapján a továbbiakban MiFID - Markets in Financial Instruments Directive, vagy Irányelv). A MiFID meghatározza a befektetési szolgáltatások és pénzügyi eszközök körét, egységes szervezeti-ügyviteli előírásokat rögzít a kereskedés átláthatóságának növelése érdekében. Az Irányelv 2007. november 1-jén lépett hatályba az Európai Unió 27 tagállamában, továbbá Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában.
A befektetési szolgáltatásokra vonatkozó uniós irányelv, a “Markets in Financial Instruments” irányelv (MiFID) alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Törvény vagy Bszt.) 2007. december 1-jén Magyarországon is hatályba lépett. Az Irányelv és a törvény a pénzügyi piacokra egységesen érvényes szolgáltatási szabályokat és átláthatósági követelményeket teremtettek, illetve a befektetők védelmének erősítését célzó szabályokat határoztak meg.  


Az időközben, a pénzügyi piacokon történt változások hatására a MiFID direktívákat felülvizsgálták és módosították. A pénzügyi eszközök piacairól szóló Európai Uniós 2014/65/EU irányelv és 600/2014/EU rendelet (MiFID II irányelv) 2018. január 3. napjától módosította a befektetési szolgáltatások nyújtása során alkalmazandó hazai jogszabályokat is.
 
1. Ügyfelek kategorizálása és a befektetési szolgáltatást nyújtó tájékoztatási kötelezettsége 
A Törvény három, kötelezően alkalmazandó besorolási kategóriát határoz meg. A befektetési szolgáltatásokat nyújtó intézmények ezekbe a kategóriákba kötelesek ügyfeleiket besorolni. Ezek a besorolási kategóriák: lakossági ügyfél, szakmai ügyfél és elfogadható partner.
Az egyes besorolási kategóriákba tartozó ügyfelek számára elérhető információ, illetve befektetővédelem eltérő, a befektető védelmi intézkedéseket, illetve a szolgáltatók számára előírt információnyújtási és – szerzési kötelezettség mélységét az irányelv az ügyfél-kategóriákhoz, illetve a nyújtott szolgáltatások jellegéhez igazítja. 
     
Ügyfél kategória Rövid leírása Jogszabályban meghatározott védelem szintje, illetve tájékoztatás köre
Elfogadható partner A szakmai ügyfelek szűkebb köre, a Bszt 51. §ában felsorolt típusú vállalkozások. Az elfogadható partnerek a pénzpiacokon / tőkepiacokon aktív szereplők, ezért az egyes pénzügyi eszközök, illetve befektetési szolgáltatások vonatkozásában tájékozottságuk, tapasztalatuk feltételezhető. A MiFID szabályai szerint ez a csoport részesül a legalacsonyabb fokú védelemben. Tájékoztatásukra vonatkozóan csak keretelvek vannak.
Szakmai ügyfél a) A Bszt. 48. § (1) bekezdésében meghatározott vállalkozások.
b) A Bszt. 48. §. (3) bekezdésében kiemelt intézmények.
c) A Bszt. 49. §. (1) bekezdésében felsorolt, legalább két feltételnek eleget tevő ügyfelek.
A lakossági ügyfél kategóriába soroltnál alacsonyabb szintű védelem.
A lakossági ügyfelek felé közlendő információnál kisebb részletezettségű tájékoztatási kötelezettséget ír elő a Bszt.
Lakossági ügyfél A fenti két kategória egyikébe sem tartozó ügyfelek. A három kategória közül a lakossági ügyfél kategória számára biztosítja a jogszabály a legmagasabb szintű védelmet.
Részletes tartalmi követelményeket és széleskörű tájékoztatási kötelezettséget ír elő a jogszabály.
 
A fenti kategóriák közötti átjárás lehetséges az ügyfél kérésére, vagy a befektetési szolgáltatást nyújtó intézmény kezdeményezésére.  
 
1.1. Ügyfél kategóriák közötti átjárás
A Sberbank Magyarország Zrt. által a rendelkezésére álló információk alapján lakossági ügyfélként meghatározott, illetve nyilvántartott ügyfelek írásban kérhetik lakossági ügyfél besorolásuk megváltoztatását szakmai ügyfél besorolásra. A szakmai ügyfélként besorolt ügyfelek számára a szolgáltatók kisebb részletezettségű tájékoztatást nyújthatnak, mint a lakossági ügyfelek számára.  Amennyiben Bankunk Ügyfele írásban kéri a szakmai ügyfél besorolást, Bankunk megvizsgálja a kérelmező ügyfél szakértelmét, tapasztalatait és ismereteit a törvényben előírtak alapján. Ha a kérelem megfelel a Törvényben előírtaknak, és Bankunk úgy véli, hogy a kérelmező ügyfél megalapozott befektetési döntések hozatalára és a döntésekkel járó kockázati tényezők felmérésére képes, a Bank az ügyfél besorolását szakmai ügyfél besorolásra változtathatja.  
 
1.2. Tájékoztatási kötelezettségek 
Az ügyfelekhez és potenciális ügyfelekhez eljuttatott minden információnak tisztességesnek, egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lennie. 
A tájékoztatás mélysége az ügyfél besorolásától függ. 
A Törvény meghatározza a tájékoztatási kötelezettség eseteit, tartalmát, időzítését és formáját mind ügyletkötés előtt, mind ügyletkötés után, továbbá az ügyfél-eszközökről küldendő értesítésekre vonatkozóan is követelményeket állapít meg.  
 
2. Alkalmassági és megfelelőségi követelmények 
A Törvény alapján a szolgáltatást nyújtónak meg kell győződnie arról, hogy az ügyfél megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal rendelkezik az adott befektetési eszköz kockázatának, jellemzőinek megítéléséhez, illetve bizonyos szolgáltatások esetén további információt kell beszereznie a szolgáltatónak az ügyfél vagyoni-pénzügyi helyzetéről, kockázatvállalási preferenciáiról, befektetési céljairól. 
A lakossági ügyfélként besorolt ügyfeleknél a Törvény az alkalmasság és megfelelőség teljes körű vizsgálatát írja elő, tételesen meghatározva a vizsgálat szempontjait.  
 
3. Ügyfelek megbízásainak legkedvezőbb végrehajtása és az ügyfelek megbízásainak kezelése 
A Törvény előírja, hogy a szolgáltatót az ügyfelek megbízásaink végrehajtása tekintetében „hatékony legjobb teljesítési kötelezettség” (best execution) terheli, vagyis minden ésszerű lépést meg kell tennie a szolgáltatónak annak érdekében, hogy az ügyfelek számára a lehető legjobb eredménnyel teljesítse azok megbízásait. 
A befektetési szolgáltatók számára a Törvény előírja, hogy ki kell dolgozniuk saját legjobb teljesítési politikájukat (Best Execution politika), amelyben meg kell határozniuk minden eszköztípus tekintetében azon kereskedési/végrehajtási helyszíneket, ahol végrehajtják az ügyfélmegbízásokat, és azon tényezőket, melyek befolyásolják a végrehajtási helyszínek megválasztását. 
A Törvény az ügyfélmegbízások kezelésével kapcsolatban megköveteli azok azonnali, tisztességes és eredményes végrehajtását. A Törvény továbbá részletes szabályokat határoz meg a nyilvántartások pontos vezetésére, az összehasonlítható megbízások érkezési idejük sorrendjében történő végrehajtására, valamint előírja a szolgáltatók számára, hogy lakossági ügyfelek felé jelezniük kell, ha a lakossági ügyfél által adott megbízás végrehajtása lényeges nehézségekbe ütközik.  
 
4. Az ügyfélkövetelések védelme 
Az ügyfelek eszközeinek és követeléseinek megfelelő védelme érdekében a Törvény megköveteli, hogy a szolgáltatók olyan nyilvántartási és számlarendszert alakítsanak ki, amely bármely időpontban, késedelem nélkül lehetővé teszi egy ügyfél eszközeink más ügyfelek, illetve a szolgáltató saját eszközeitől való megkülönböztetését (szegregáció). 
Továbbá a Törvény előírja, hogy az ügyfelek eszközeinek harmadik személynél (alletét-kezelőnél, értéktárnál) történő elhelyezésekor, a harmadik személy kiválasztásakor, megbízásakor és rendszeres felülvizsgálatakor (értékelésekor) elvárható szakértelemmel és gondossággal kell eljárni.   
 
5. Általános szervezeti követelmények 
A Törvény a befektetési szolgáltatók szervezeti felépítésére vonatkozóan szigorú szabályokat tartalmaz, megköveteli a jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés, kockázatkezelés és belső ellenőrzési funkciók független és hatékony kialakítását.  
A Törvény lehetőséget biztosít meghatározott működési funkciók és befektetési szolgáltatások kiszervezésére és meghatározza a kiszervezőre és a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozásra vonatkozó feltételeket is. 
A befektetési szolgáltatóknak külön eljárásrendben kell rögzíteniük az érdekkonfliktusok azonosítására és kezelésére vonatkozó szabályaikat. 
A Törvény meghatározza, hogy a szolgáltatók az ügyfél által fizetetten vagy nyújtotton kívül díjat, jutalékot vagy nem pénzügyi előnyt (a Törvény szóhasználatában: ösztönzés) milyen feltételek teljesülése esetén fogadhatnak el, illetve adhatnak.  
 
6. Átláthatósági követelmények 
A Törvény a szolgáltatók számára meghatározza a szolgáltatók felügyeleti szervei felé szolgáltatandó információk körét, illetve nyilvánosságra hozatali követelményeket állapít meg (kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelmények).  
 

Tájékoztatás az ügyfélmegbízások végrehajtásának irányelvérő

 
Általános információk 
 
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény a befektetési vállalkozások számára előírja, hogy ki kell dolgozniuk az ügyfél megbízásokra vonatkozó legjobb teljesítési irányelvüket (Best Execution irányelv). Jogszabályi kötelezettségének megfelelően a Sberbank Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit a megbízások végrehajtására vonatkozó irányelvéről (a továbbiakban: irányelv).  
 
1. Bevezetés 
A Sberbank Magyarország Zrt. a megbízások ügyfelek számára legkedvezőbb módon történő végrehajtásával kapcsolatban a következő irányelvet alkalmazza. Bizonyos pénzügyi termékek esetében Ügyfeleinknek lehetőségük van – megbízás adásán túlmenően – a Sberbank Magyarország Zrt-vel fix áron történő közvetlen üzletkötésre. Ebben az esetben a Sberbank Magyarország Zrt. jegyez árfolyamot az adott pénzügyi eszközre. A tranzakció akkor jön létre, amikor ezt a fix árat az Ügyfél elfogadja, ekkor a végrehajtás helyszíne a Sberbank Magyarország Zrt. és az irányelv alkalmazására nem kerül sor. 
 
2. Ügyfeleinktől származó utasítások 
Az irányelvben leírtak általános érvényűek, természetesen Ügyfeleinknek továbbra is adhatnak attól eltérő utasításokat akár a végrehajtás helyét, akár az üzletkötés módját illetően az adott termék keretmegállapodásában részletezettek szerint. Az ilyen konkrét utasítások minden egyes üzletkötéskor előnyt élveznek, felülírják a jelen dokumentumban kifejtett végrehajtási módokat, ugyanakkor egyben azt is jelentik, hogy a konkrét utasítás megakadályozhatja a Sberbank Magyarország Zrt.-t abban, hogy a megbízást az ügyfél számára legkedvezőbben hajtsa végre. Általános, valamennyi jövőben megkötendő üzletre vonatkozó utasításokat ugyanakkor a Bank nem fogad el. A Sberbank Magyarország Zrt. az üzletkötésnek konkrét utasítás által nem érintett részére továbbra is a jelen irányelvben leírtaknak megfelelően fog eljárni. Amennyiben további közreműködőket, például bankokat, brókereket, befektetési alapkezelőket, letétkezelőket vesz igénybe a megbízás végrehajtásához, a Sberbank Magyarország Zrt. biztosítja, hogy a közreműködők az ügyfelektől származó utasításoknak megfelelően járjanak el.  
 
3. Megbízások 
3.1 A megbízások típusai 
Piaci áras megbízás: limitár megadása nélküli megbízás. A piacon elérhető legjobb áron történő vétel vagy eladás. Limitáras megbízás: A megbízó limitárat, olyan árszintet határoz meg, amelynél kedvezőtlenebb áron nem teljesülhet a megbízás. Ennek megfelelően vételi megbízásnál a limitárnál magasabb, míg eladási megbízás esetén limitárnál alacsonyabb áron a megbízás nem teljesülhet. 
3.2 Megbízásra vonatkozó további információk
A megbízásokra vonatkozó további információk az adott termékre vonatkozó keret-megállapodásban találhatóak meg.  
3.3. A megbízások érvényessége 
Napi megbízás: Csak az adott napra érvényes megbízás. 
Határozott időre szóló megbízás: Meghatározott napig érvényes megbízás 
Határozatlan időre szóló megbízás: Előre nem meghatározott, maximum 30 napos időszakra adott megbízás  
 
4. Megbízások továbbítása 
Amennyiben a Sberbank Magyarország Zrt. a megbízást más további banknak vagy brókercégnek továbbítja, biztosítja, hogy a közreműködők a jelen irányelvnek megfelelően járjanak el.  
 
5. Szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívül végrehajtott megbízások 
A végrehajtási irányelvben lefektetetteknek megfelelően egyes pénzügyi eszközökre szóló megbízásokat a Sberbank Magyarország Zrt. szabályozott piacon (tőzsdén) vagy úgynevezett multilaterális kereskedési rendszeren kívül hajt végre, ennek elfogadásáról különálló nyilatkozatot kell kitölteni.  
 
6. Az ügyfélmegbízások összevonására vonatkozó szabályok  
A Sberbank Magyarország Zrt. az ügyfelektől érkező megbízások végrehajtását nem vonja össze más ügyfelek megbízásának végrehajtásával.  
 
 
Ügyfélmegbízások legkedvezőbb végrehajtása  

 
1. Az ügyfélmegbízások lehetséges legjobb teljesítésének kiválasztási kritériumai 
A lehetséges teljesítési helyszínek közötti választásnál a Sberbank Magyarország Zrt. jelenleg az alábbi tényezőket veszi figyelembe: 
 • a pénzügyi eszköz ára
 • a megbízás teljesítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségek
 • a teljesítés (üzletkötés, megbízás végrehajthatósága) valószínűsége
 • a lebonyolítás valószínűsége 
A „megbízás teljesítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségek” magukban foglalják valamennyi az Ügyfelünk által az üzletkötéshez kapcsolódóan kifizetendő költséget: a végrehajtás helyszínének díját, az elszámolóház díjait és további egyéb díjakat, amelyek a végrehajtással kapcsolatban felmerülnek.  
A „teljesítés valószínűsége” a végrehajtás helyszínének likviditását veszi figyelembe, azt, hogy a megbízás az adott teljesítési helyszínen milyen valószínűséggel lesz végrehajtható.  
A „lebonyolítás valószínűsége” kritérium a lebonyolítás minőségére, az értékpapír és az ellenérték pontos, korrekt kezelésére utal.  
 
2. Termékkategóriák / Pénzügyi termékek kategóriái 
Az ügyfélmegbízások teljesítésekor a Sberbank Magyarország Zrt. különbséget tesz a különböző termékkategóriák, a pénzügyi termékek különféle csoportjai között. A termékkategóriák a pénzügyi termékeket tulajdonságaik alapján csoportosítva tartalmazzák.   
 
3. A kritériumok súlyozása 
A kritériumok a Sberbank Magyarország Zrt. értékelése szerinti, egymáshoz viszonyított (relatív) fontosságának kimutatása érdekében súlyozásra kerültek. A Sberbank Magyarország Zrt. a megbízások lehetséges legjobb teljesítésének kiválasztásakor a teljes ellenértéket, vagyis a pénzügyi termék árát és a kapcsolódó összes költség nagyságát tekinti elsődleges szempontnak. A további kritériumok súlyozása azt mutatja, az adott tényező mennyire befolyásolja a teljes ellenérték alakulását.  

4. Az ügyfélbesorolás hatása 
A Sberbank Magyarország Zrt. ügyfeleit a „lakossági”, „szakmai” és „elfogadható partner” kategóriák egyikébe sorolja be. A jelen irányelv a törvényeknek megfelelően a legmagasabb szintű, teljes körű védelmet biztosítja valamennyi „lakossági” ügyfél részére. A Sberbank Magyarország Zrt. ezt a védelmet „szakmai” ügyfelei részére is biztosítani kívánja, ezért számukra nem készít külön irányelvet. Az elfogadható partnerek ilyen jellegű védelemben nem részesülnek.  
 
5. Ügyfélmegbízások legkedvezőbb teljesítési helyszíneinek kiválasztása 
A Sberbank Magyarország Zrt. megvizsgálta az ügyfélmegbízások teljesítési helyszíneit, és a súlyozásnak megfelelő értékelés után választotta ki a legjobb teljesítési helyszíneket.  


Tájékoztatás érdekellentétek kezeléséről 
 
 
A Sberbank Magyarország Zrt. arra törekszik, hogy ügyfelei folyamatosan magas színvonalú szolgáltatásokat vehessenek igénybe, illetve, hogy a befektetési szolgáltatásokra irányuló ügyfélkapcsolat során is az ügyfelek legjobb érdekeivel összhangban levő, becsületes, tisztességes és szakmai eljárás követelményeinek megfelelően, az ügyfél számára hátrányos érdekösszeütközések elkerülése, feltárása és kezelése érdekében járjon el. 
A 2007. november 1-jén hatályba lépett “Markets in Financial Instruments” Irányelvben (MiFID), illetve a 2007. december 1-jén hatályba lépett, befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban Törvény) megfogalmazott követelményeknek megfelelőn kialakítottuk szervezeti, működési szabályainkat, amelyek lehetővé teszik a lehetséges érdekellentétek azonosítását, feltárását, ellenőrzését és kezelését. Ezeket a szabályokat foglaltuk össze Bankunk érdekellentétek kezeléséről szóló irányelvében. 
Ennek a tájékoztatásnak az a célja, hogy az érdekellentétek kezeléséről szóló irányelvünk (a továbbiakban: irányelv) főbb pontjainak áttekintésével bemutassa ügyfeleink számára az érdekeiket védő intézkedések lényegét.  
 
Érdekellentét 
Az érdekellentét ellentétes üzleti érdeket jelenti, amely a Bank bármely szolgáltatásának nyújtásakor előfordulhat, ha a Bank vagy a Bank bármely ügyfele számára előnyös helyzet a Bank bármely másik ügyfele számára hátrányt jelenthet. Érdekellentétek azért fordulhatnak elő, mert a befektetési szolgáltatók sokrétű és széleskörű üzleti kapcsolatokat alakítottak ki, illetve egyes tevékenységek sajátos jellemzői is érdekellentétet eredményezhetnek. 
Tevékenységünk ismeretében meghatároztuk azokat a körülményeket, amelyek érdekellentétet eredményezhetnek, és amelyek ügyfeleinkre nézve hátrányos következménnyel járhatnak.  
 
Érdekellentétek kezelése 
Minden feltárt érdekellentét esetében eljárási szabályokat és intézkedéseket dolgoztunk ki az érdekellentétek kezelésére. Az érdekellentétek kezelésének fő szempontjait a 2004/39/EK irányelv (MiFID) és annak végrehajtási irányelvében (2006/73/EK irányelv), illetve a Törvényben rögzítettek alapján alakítottuk ki. Az érdekellentétek kezelésében kiemelkedő fontosságú szempontok:
 • függetlenséget biztosítunk a Bank eltérő üzleti tevékenységeiben részt vevő személyek számára, hogy egymástól megfelelő mértékben függetlenül folytathassák tevékenységüket,
 • az érdekellentét lehetőségét magában hordozó tevékenységekben részt vevő személyek közötti információcserét megfelelő eljárások alkalmazásával megelőzzük vagy ellenőrizzük, ha az információcsere kárt okozhat az ügyfelek érdekeiben,
 • különálló ellenőrzést biztosítunk azon alkalmazottaink felett, akik érdekei között ellentét alakulhat ki, vagy akik más módon érdekellentétet jelenítenek meg,
 • javadalmazási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy a potenciálisan érdekellentétet hordozó kapcsolatokban tevékenykedő alkalmazottak javadalmazása közötti összefüggést vagy közvetlen kapcsolatot kizártuk. 
   

Tájékoztatás ösztönzésekről 
 
 
A Sberbank Magyarország Zrt. arra törekszik, hogy ügyfelei folyamatosan magas színvonalú szolgáltatásokat vehessenek igénybe, illetve, hogy a befektetési szolgáltatásokra irányuló ügyfélkapcsolat során is az ügyfelek legjobb érdekeivel összhangban, becsületesen, tisztességesen járjon el. 
A 2007. november 1-jén hatályba lépett “Markets in Financial Instruments” Irányelvben (MiFID) és a 2007. december 1-jén hatályba lépett, befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Törvény) megfogalmazott követelményeknek megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk ügyfeleinket a díjjal, jutalékkal vagy nem pénzügyi előnnyel kapcsolatos megállapodások lényeges pontjairól. Az ügyfél kérésére részletes tájékoztatásra is mód van.  
 
Ösztönzések 
A Törvény ösztönzésnek nevezi a szolgáltatónak az ügyfél által fizetetten vagy nyújtottan kívüli bármilyen díjat, jutalékot vagy nem pénzügyi előnyt és meghatározza, hogy ezeket milyen esetekben fogadhatja el, illetve adhatja a szolgáltató. 
Bankunk a harmadik felek által vagy harmadik feleknek fizetett ösztönzések (pl. közvetítői, lebonyolítói jutalék) esetében teljesíti a Törvényben előírt alábbi követelményeket: 
 • az ösztönzés létéről, jellegéről és összegéről vagy – amennyiben az összeg nem adható meg konkrétan – annak számítási módjáról az ügyfelet a szolgáltatás nyújtását megelőzően világosan, átfogóan, pontosan és érthetően tájékoztatja. 
 • az ösztönzés emeli Bankunk szolgáltatásainak minőségét. 
 • Bankunk az ügyfél érdekét legjobban szolgálva jár el. 
 • az ösztönzések a befektetési szolgáltatás nyújtásához szükséges vagy azt lehetővé tevő szabályszerű díjak (pl. őrzési díjak, elszámolási díjak, igazgatási illetékek, jogi költségek).  
Fentiek alapján Bankunk gyakorlatában a következő ösztönzések léteznek: 
A Bankunk által forgalmazott befektetési alapokkal kapcsolatos forgalmazói jutalék és letétkezelési díj a szolgáltatás nyújtásához szükséges, azt lehetővé tevő, szabályszerű jutalék és díj, melyek pontos mértékét szerződések rögzítik. A forgalmazói jutalék az alapkezelési díj (melynek mértéke nem haladja meg a 2 %-ot) legfeljebb 70 %-a lehet, a letétkezelési díj nem haladja meg az alapok eszközértékének 0,1 %-át. 
Bankunk az ösztönzésekre vonatkozó tájékoztatását szükség szerint frissíti, a tájékoztatást folyamatosan elérhetővé teszi ügyfelei és leendő ügyfelei számára.