Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Babaváró kölcsön

Igénylés 2019. július 01-től lehetséges

Érdekel Kalkulátor

THM a kamattámogatás figyelembe vételével: 0,43%1
THM a kamattámogatás figyelembe vétele nélkül: 5,71%2


A Babaváró támogatás jogszabály által meghatározott időszaka: az igénylés 2019. július 01-től lehetséges, a kölcsönszerződés legkésőbb 2022. december 31-ig köthető

 
 

Babaváró kölcsön főbb jellemzői:

 • Kölcsön összege maximum 10 000 000 Ft lehet
 • Igényelhető maximális futamidő: 20 év
 • amennyiben legalább 1 gyermek a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül megszületik, vagy ezen időszakban a támogatott személyek közösen 2019. július 1. napja után született gyermeket fogadnak örökbe, akkor a teljes futamidőre az Ügyfél számára kamatmentessé válik a kölcsön azáltal, hogy a ügyleti kamatot a Magyar Állam fizeti az Ügyfél helyett
 • A havi törlesztő részlet nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, az állami kezességvállalási díjjal együtt, a kamattámogatási időszak alatt
 • A kölcsön szabad felhasználású (nem szükséges hitelcélt igazolni és ingatlanfedezet nyújtása sem szükséges)
 • A kölcsön mellé a Magyar Állam kezességvállalást biztosít, melyhez havi kezességvállalási díjat kell megfizetni
 • A kezességvállalási díj mértéke: a folyósításkor fennálló tőketartozás alapján, majd minden év december 31. napján fennálló tőketartozás alapján kiszámított, az éves fennálló tőketartozás 0,5%-a 12 hónapra leosztva
 • a kölcsönszerződés létrejöttének a fő feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az igénybevételi feltételeknek, és a Bank a belső szabályai alapján hitelképesnek minősüljön

Mik az igénybevétel főbb feltételei?

Kizárólag házaspárok válhatnak jogosulttá a kölcsön felvételére, ahol

 • a feleség már betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • az egyik fél legalább 3 éve folyamatosan a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított (TB biztosított), vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytatott, vagy a kettő kombinációja, illetve magyar állampolgár (valamint magyar állampolgárnak tekintendő) házasfél esetében a kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, vagy esetében teljesül a fentiek valamilyen kombinációja, de minden esetben a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamban magyarországi Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b), vagy e)-j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie.
 • mindkét fél rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • egyik félnek sincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása 
 • egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg bíróság a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt, vagy amennyiben igen, akkor az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült;
 • egyik igénylő sem szerepel negatív információval (nyilvántartott lejárt tartozással) a Központi Hitelinformáció rendszerben
 • a kölcsönkérelmet a Banknál kell benyújtani, a jogszabály által elvárt nyilatkozatok megtételével, és a szükséges igazolásokkal együtt
 • a hitelbírálatot a Bank végzi
 • bírálati idő 10 nap

Kölcsön visszafizetése / tartozás elengedés / kamattámogatás:

 • A havi törlesztő részlet a kamattámogatás időszaka alatt nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, az állami kezességvállalási díjjal együtt
 • amennyiben legalább 1 gyermek megszületik a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül, vagy ezen időszakban a támogatott személyek közösen 2019. július 1. napja után született gyermeket fogadnak örökbe, akkor a kölcsön az Ügyfél számára kamatmentéssé válik a teljes futamidőre,
 • amennyiben nem születik meg legalább 1 gyermek a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül, és megfelelő közös örökbefogadásra sem kerül sor, akkor az igénybevett kölcsön "piaci" kölcsönné alakul, és az addig igénybevett kamattámogatás teljes összegét egy összegben vissza kell fizetnie a támogatott személyeknek – a Bankon keresztül - a Magyar Államkincstár felé 
 • amennyiben a kölcsön folyósítását követően a házaspárnak születik közös második gyermeke is, avagy közösen 2019. július 1. napja után született újabb gyermeket fogadnak örökbe, akkor a születést/örökbefogadást követően a fennálló kölcsöntartozás 30 %-ának megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra válnak jogosulttá a támogatott személyek a jogszabályban foglaltak szerint,
 • amennyiben a kölcsön folyósítását követően a házaspárnak születik közös harmadik gyermeke is, avagy közösen fogadnak örökbe 2019. július 1. napja után született harmadik gyermeket, akkor a születést/örökbefogadást követően a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra válnak jogosulttá a támogatott személyek a jogszabályban foglaltak szerint.

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

*Babaváró kölcsönre kötött szerződés esetén Bónusz érhető el, mely összesen a folyósított kölcsönösszeg 0,5%-a, maximum 50.000 Ft lehet, mely egyenlő arányban megoszlik az Adós és Adóstárs között az alábbi feltételek teljesítésekor.
A bónusz igénybevételéhez az Adós és az Adóstársnak is külön fizetési számla (bankszámla) nyitása szükséges. A legmagasabb összegű bónusz (összesen 50.000, Ft) a 10.000.000Ft-os kölcsön összeg folyósítása esetén kapható a feltételek teljesítésekor. A bónusz a Babaváró kölcsönre kötött kölcsönszerződés esetén abban az esetben jár, ha a folyósítás hónapját közvetlenül követő három naptári hónap közül legalább kettő naptári hónapban, havonta legalább 100.000,- Ft jóváírás történik a Babaváró kölcsön törlesztésére szolgáló fizetési számlán (bankszámlán), valamint az Adóstárs fizetési számláján is. A jóváírások történhetnek több részletben is. A feltételek teljesítése esetén a Bank az Adós személynek a Babaváró kölcsön törlesztésére szolgáló Bankszámláján valamint az Adóstársnak a fizetési számláján a Babaváró kölcsön folyósított összege 0,25%-ának megfelelő összeget (maximum 25.000-25.000 Ft-ot) jóváír. Az összeg jóváírását a Bank legkésőbb a folyósítás hónapját követő negyedik hónap 15. napjáig teljesíti, a Babaváró kölcsönre vonatkozó kérelem befogadásakor hatályos „Babaváró kölcsön” elnevezésű Hirdetménnyel összhangban. Amennyiben a jóváírásra vonatkozó feltételt az Adós és Adóstárs közül csak az egyik fél teljesíti, úgy a teljesítő fél jogosult a jóváírásra. A jóváírásra vonatkozó akció 2020. május 20-tól visszavonásig érvényes. Az akció visszavonása nem érinti az akció visszavonásáig a Bank által befogadott Babaváró kölcsön igényléseket.

1THM: 0,43%
THM értéke 10.000.000 Forintos hitelösszegre, 240 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő  díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, havi kezességvállalási díj a folyósítás évében: 4 167 Ft
A kalkuláció során feltételeztük, hogy az 1-60. hónap végéig a kamat 0%, a 60. hónap végén  teljesül az a feltétel, hogy a támogatott személyek legalább 1, a várandósság 12. hetét betöltött magzata a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy a folyósítást követő 5 éves időszakban közösen 2019. július 1. napja után született gyermeket fogadnak örökbe, és más változás hiányában a kamat mértéke a futamidő végéig 0%, továbbá a támogatott személyek a 61. hónaptól 3 év törlesztés szüneteltetést vesznek igénybe (nem egyenletes törlesztésű kölcsön), valamint a futamidő során több gyermekük nem születik.


2THM 5,71%
THM értéke 10.000.000 Forintos hitelösszegre, 240 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő  díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, havi kezességvállalási díj a folyósítás évében: 4 167 Ft
A kalkuláció során feltételeztük, hogy az 1-60. hónap végéig a kamat 0%, a 61. hónaptól a futamidő végéig ÁKK1 szorozva 1,3- mal + 5%, valamint hogy a folyósítást követő 1-5. évben nem teljesült az a feltétel, hogy a támogatott személyek legalább 1, a várandósság 12. hetét betöltött magzata a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy a folyósítást követő 5 éves időszakban közösen 2019. július 1. napja után született gyermeket fogadnak örökbe, így az 5. év végéig igénybe vett kamattámogatás összegét a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül az Adósok egy összegben kötelesek megtéríteni. Ennek összege: 1 695 600 Ft.
 
Ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás figyelembe vételével: AKK1 * 1,3 + 2% mely ügyleti kamatot a Magyar Állam fizeti az Ügyfél helyett a kamattámogatás időszaka alatt.
 
Ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás figyelembe vétele nélkül: AKK1 *1,3 + 5%

1AKK: az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult - a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.
 

   
Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM %) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
Mértéke (%) Típusa
Babaváró kölcsön kamattámogatással 0 5 éves kamat-periódus 523 785 Ft 10 000 000 Ft 20 év 0,43 10 523 785 Ft 41 667 Ft
Babaváró kölcsön kamattámogatás nélkül 6,77 5 éves kamat-periódus 6 797 291 Ft 10 000 000 Ft 20 év 5,71 16 797 291 Ft 66 835 Ft
A THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a meghirdetett akciókkal, a hatályos jogszabályok és a 2020. május hónapra érvényes AKK érték (1,36%) figyelembevételével történt. A reprezentatív példa során 2020.05.04. napi folyósítással kalkuláltunk.

Minden feltüntetett THM és ún. reprezentatív példa vonatkozásában:
A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja a jelen tájékoztató meghirdetésekor hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó AKK értéke változik, a THM értéke módosulhat.
A fenti kölcsön igénybevételének feltétele, hogy az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankunknál bankszámlát nyit és a Kölcsön futamideje alatt azt fenntartja.
A Babaváró kölcsön a nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében eljáró természetes személyeknek (fogyasztóknak) szabad felhasználás céljára vehető igénybe.
A hirdetés nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja.
Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét! A túlzott eladósodás komoly pénzügyi nehézséget okozhat Önnek és közvetlen környezetének! A hitelfelvétel előtt tájékozódjon a feltételekről és gondolja át a kockázatokat!
A Bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát. Az egyéb általános feltételeket a Bank Általános Szerződési Feltételek elnevezésű szabályzata tartalmazza.