Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

Babaváró kölcsön

Igénylés 2019. július 01-től lehetséges

Érdekel Kalkulátor

THM (kamattámogatással): 0,43%1
THM (kamattámogatás nélkül): 8,71%2


A Babaváró támogatás jogszabály által meghatározott időszaka: az igénylés 2019. július 01-től lehetséges, a kölcsönszerződés legkésőbb 2022. december 31-ig köthető

 
 

Babaváró kölcsön főbb jellemzői:

 • Kölcsön összege maximum 10 000 000 Ft lehet
 • Igényelhető futamidő: 5 - 20 év
 • A havi törlesztő részlet nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, az állami kezességvállalási díjjal együtt, a kamattámogatási időszak alatt
 • A kölcsön szabad felhasználású (nem szükséges hitelcélt igazolni és ingatlanfedezet nyújtása sem szükséges)
 • A kölcsön mellé a Magyar Állam kezességvállalást biztosít, melyhez havi kezességvállalási díjat kell megfizetni
 • A kezességvállalási díj mértéke: a folyósításkor fennálló tőketartozás alapján, majd minden év december 31. napján fennálló tőketartozás alapján kiszámított, az éves fennálló tőketartozás 0,5%-a 12 hónapra leosztva
 • A kölcsönkérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylők a kérelmet, valamint az igénylési feltételek fennállását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtják a Bank részére, melynek megtörténtét a Bank külön nyilatkozatban visszaigazol.
   
 • a kölcsönszerződés létrejöttének a fő feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az igénybevételi feltételeknek, és a Bank a belső szabályai alapján hitelképesnek minősüljön

Mik az igénybevétel főbb feltételei?

Házaspárok válhatnak jogosulttá a kölcsön felvételére, ahol

 • a feleség már betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét, vagy a 41. életévet 2020. június 18. napján (a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése) vagy azt követően, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: a Veszélyhelyzet 2) időtartama alatt tölti / töltötte be.
 • az egyik fél legalább 3 éve folyamatosan a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint  ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a alapján biztosított (TB biztosított), vagy felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült, vagy ezek kombinációja, illetve magyar állampolgár (valamint magyar állampolgárnak tekintendő) házasfél esetében a kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott,  vagy esetében teljesül a fentiek valamilyen kombinációja. Egy eset kivételével minden esetben a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamban magyarországi Tbj.) 6. § (1) bekezdés a), b), vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Kivétel az, ha magyar állampolgár (valamint magyar állampolgárnak tekintendő) házasfél esetében a kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott az igénylő a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját megelőző 180 napon belül, mert ebben az esetben a Tbj.) 6. § (1) bekezdés a), b), vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időre vonatkozó feltételnek csak a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napos időtartamra nézve kell fennállnia.
  A magyar állampolgár (valamint magyar állampolgárnak tekintendő) házasfél esetében a feltételnek megfelel az a házasfél, aki külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján.
 • A TB jogviszony igazolás ügyfélkapun keresztül papír alapon és online is igényelhető, ez utóbbi részletes leírása itt található.
 • Belföldi felsőoktatási intézmény esetén: Hallgatói jogviszony fennállásáról a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás eredeti példánya

  Külföldi felsőoktatási intézmény esetén:
  • a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás eredeti példánya (az igazolásnak annak időtartamáról kell hogy szóljon), 
  • az igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása (OFFI), 
  • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalása

   
 • Az 1997. évi LXXXIII. törvény (az ún. Ebtv.) 42/E. §-a szerinti gyermekgondozási díj (hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj) folyósításának időtartama igazolására az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolás eredeti példányának a Bank felé bemutatása szükséges
 • mindkét fél rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • egyik félnek sincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget, 5.000,- forintot meghaladó köztartozása, azzal, hogy ha az ügyfelek nyilatkozata alapján a Bank megállapítja, hogy az igénylőnek van a kölcsönkérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, 5.000,- forintot meghaladó köztartozása, akkor 10 munkanapos határidő megadásával - amely idő nem számít bele az elbírálási határidőbe - felszólítja az igénylőt a köztartozása megfizetésére és a megfizetés igazolására.  A felhívás megadott határidőben történő teljesítése esetén a Babaváró kölcsönszerződés megkötésének a köztartozás-mentesség szempontjából nem lesz akadálya.
 • egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg bíróság a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt, vagy amennyiben igen, akkor az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült;
 • egyik igénylő sem szerepel negatív információval (nyilvántartott lejárt tartozással) a Központi Hitelinformáció rendszerben
 • a kölcsönkérelmet a Banknál kell benyújtani, a jogszabály által elvárt nyilatkozatok megtételével, és a szükséges igazolásokkal együtt
 • a hitelbírálatot a Bank végzi
 • bírálati idő 10 banki munkanap
 • A koronavírus világjárvány okán Magyarország területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: a Veszélyhelyzet 2) időtartama alatt a Babaváró kölcsönről szóló jogszabály egyes rendelkezéseit eltérően kell alkalmazni. Ezen eltéréseket részletesen megtalálja a Terméktájékoztató - Babaváró kölcsön dokumentumban.

Kölcsön visszafizetése / tartozás elengedés / kamattámogatás:

 • A havi törlesztő részlet a kamattámogatás időszaka alatt nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, az állami kezességvállalási díjjal együtt
 • amennyiben:
  • legalább 1 magzat a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét
  • vagy ezen időszakban a támogatott személyek közösen gyermeket fogadnak örökbe olyan módon, hogy az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé., 
  • vagy amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően a 2019. július 1-je és a 2021. január 1. napja közötti időszakban már örökbe fogadtak olyan gyermeke(ke)t, aki 2019. július 1-jét megelőzően született 
  akkor a teljes futamidőre az Ügyfél számára kamatmentessé válik a kölcsön azáltal, hogy a ügyleti kamatot a Magyar Állam fizeti az Ügyfél helyett; 
 • amennyiben nem születik meg legalább 1 gyermek a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül, és megfelelő közös örökbefogadásra sem kerül sor, avagy nincsen olyan gyermek, akinek a vonatkozásában a Babaváró kölcsönről szóló jogszabály alapján a támogatott személyek a kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére jogosultak, akkor az igénybevett kölcsön "piaci" kölcsönné alakul, és az addig igénybevett kamattámogatás teljes összegét egy összegben vissza kell fizetnie a támogatott személyeknek – a Bankon keresztül - a Magyar Államkincstár felé
 • amennyiben a kölcsön folyósítását követően a házaspárnak születik közös második gyermeke is, avagy közösen újabb gyermeket fogadnak örökbe, akkor a születést/örökbefogadást követően a fennálló kölcsöntartozás 30 %-ának megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra válnak jogosulttá a támogatott személyek a jogszabályban foglaltak szerint,
 • amennyiben a kölcsön folyósítását követően a házaspárnak születik közös harmadik gyermeke is, avagy közösen fogadnak örökbe harmadik gyermeket, akkor a születést/örökbefogadást követően a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra válnak jogosulttá a támogatott személyek a jogszabályban foglaltak szerint.

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

*Babaváró kölcsönre kötött szerződés esetén Bónusz érhető el, mely összesen a folyósított kölcsönösszeg 1%-a, maximum 100.000 Ft lehet, mely egyenlő arányban megoszlik az Adós és Adóstárs között az alábbi feltételek teljesítésekor.
A bónusz igénybevételéhez az Adós és az Adóstársnak is külön fizetési számla (bankszámla) nyitása szükséges. A legmagasabb összegű bónusz (összesen 100.000, Ft) a 10.000.000Ft-os kölcsön összeg folyósítása esetén kapható a feltételek teljesítésekor. A bónusz a Babaváró kölcsönre kötött kölcsönszerződés esetén abban az esetben jár, ha a folyósítás hónapját közvetlenül követő három naptári hónap közül legalább kettő naptári hónapban, havonta legalább 100.000,- Ft jóváírás történik a Babaváró kölcsön törlesztésére szolgáló fizetési számlán (bankszámlán), valamint az Adóstárs fizetési számláján is. A jóváírások történhetnek több részletben is. A feltételek teljesítése esetén a Bank az Adós személynek a Babaváró kölcsön törlesztésére szolgáló Bankszámláján valamint az Adóstársnak a fizetési számláján a Babaváró kölcsön folyósított összege 0,5%-ának megfelelő összeget (maximum 50.000-50.000 Ft-ot) jóváír. Az összeg jóváírását a Bank legkésőbb a folyósítás hónapját követő negyedik hónap 15. napjáig teljesíti, a Babaváró kölcsönre vonatkozó kérelem befogadásakor hatályos „Babaváró kölcsön” elnevezésű Hirdetménnyel összhangban. Amennyiben a jóváírásra vonatkozó feltételt az Adós és Adóstárs közül csak az egyik fél teljesíti, úgy a teljesítő fél jogosult a jóváírásra. A jóváírásra vonatkozó akció 2020. novmerber 18-tól visszavonásig érvényes. Az akció visszavonása nem érinti az akció visszavonásáig a Bank által befogadott Babaváró kölcsön igényléseket.

1THM (kamattámogatással)​: 0,43%

THM értéke 10.000.000 Forintos hitelösszegre, 240 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő  díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, havi kezességvállalási díj a folyósítás évében: 4 167 Ft
A kalkuláció során feltételeztük, hogy az 1-60. hónap végéig a kamat 0%, a 60. hónap végén  teljesül az a feltétel, hogy a támogatott személyek legalább 1, a várandósság 12. hetét betöltött magzata a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy a folyósítást követő 5 éves időszakban közösen 2019. július 1. napja után született gyermeket fogadnak örökbe, és más változás hiányában a kamat mértéke a futamidő végéig 0%, továbbá a támogatott személyek a 61. hónaptól 3 év törlesztés szüneteltetést vesznek igénybe (nem egyenletes törlesztésű kölcsön), valamint a futamidő során több gyermekük nem születik.


2THM (kamattámogatás nélkül): 8,71%
THM értéke 10.000.000 Forintos hitelösszegre, 240 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő  díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, havi kezességvállalási díj a folyósítás évében: 4 167 Ft
A kalkuláció során feltételeztük, hogy az 1-60. hónap végéig a kamat 0%, a 61. hónaptól a futamidő végéig ÁKK1 szorozva 1,3- mal + 5%, valamint hogy a folyósítást követő 1-5. évben nem teljesült az a feltétel, hogy a támogatott személyek legalább 1, a várandósság 12. hetét betöltött magzata a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy a folyósítást követő 5 éves időszakban közösen 2019. július 1. napja után született gyermeket fogadnak örökbe, így az 5. év végéig igénybe vett kamattámogatás összegét a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül az Adósok egy összegben kötelesek megtéríteni. Ennek összege: 3 203 108 Ft.
 
Ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás figyelembe vételével: AKK1 * 1,3 + 2% mely ügyleti kamatot a Magyar Állam fizeti az Ügyfél helyett a kamattámogatás időszaka alatt.
 
Ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás figyelembe vétele nélkül: AKK1 *1,3 + 5%
1AKK: az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult - a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.

   
Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM %) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
Mértéke (%) Típusa
Babaváró kölcsön kamattámogatással 0 5 éves kamat-periódus 524 063Ft 10 000 000 Ft 20 év 0,43 10 524 063 Ft 41 667 Ft
Babaváró kölcsön kamattámogatás nélkül 10,30 5 éves kamat-periódus 11 176 221 Ft 10 000 000 Ft 20 év 8,71 21 176 221 Ft 82 659 Ft
A THM (kamattámogatással) és a THM (kamattámogatás nélkül) kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a meghirdetett akciókkal, a hatályos jogszabályok és a 2022. március hónapra  érvényes AKK érték (4,08%) figyelembevételével történt. A reprezentatív példa során 2022.03.01. napi folyósítással kalkuláltunk.

Minden feltüntetett THM (kamattámogatással) és a THM (kamattámogatás nélkül) és ún. reprezentatív példa vonatkozásában:
A teljes hiteldíj mutató egy összegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM (kamattámogatással) és a THM (kamattámogatás nélkül)​ kalkulációja a jelen tájékoztató meghirdetésekor hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó AKK értéke változik, a THM értéke módosulhat.
A fenti kölcsön igénybevételének feltétele, hogy az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankunknál bankszámlát nyit és a Kölcsön futamideje alatt azt fenntartja.
A Babaváró kölcsön a nem üzletszerű gazdasági tevékenysége körében eljáró természetes személyeknek (fogyasztóknak) szabad felhasználás céljára vehető igénybe.
A hirdetés nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja.
Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét! A túlzott eladósodás komoly pénzügyi nehézséget okozhat Önnek és közvetlen környezetének! A hitelfelvétel előtt tájékozódjon a feltételekről és gondolja át a kockázatokat!
A Bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát. Az egyéb általános feltételeket a Bank Általános Szerződési Feltételek elnevezésű szabályzata tartalmazza.