Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

STAFÉTA Program

Most minden ügyfélajánlását fix összeggel díjazzuk!

Minden sikeres és a feltételeknek megfelelő ügyfélajánlása fix összeget ér
Sikeres ajánlásonként 40 000 Ft-ban is részesülhet (összesen maximum 100 000 Ft-ban)
Bárkit ajánlhat, akár családtagját, barátját, saját cégét vagy ismeretségi körében lévő mikrovállalkozást
Bankunk az Ön által hozott új ügyfelét is jóváírásban részesíti
Az ajánláshoz csak egy egyszerű ajánlókártyát kell kitöltenie
Az ajánlókártyát honlapunkról is letöltheti

Ajánlás menete

 • Amennyiben már tudja, hogy kinek szeretné ajánlani Bankunkat, úgy nincs más dolga, mint innen a weboldalról letölteni és kinyomtatni az ajánlókártyát, amihez személyesen a bankfiókjainkban is hozzájuthat. Az ajánlókártyát kérjük töltse ki a saját adataival (név, ügyfélszám), írja alá és adja oda annak a személynek/vállalkozás kapcsolattartójának, akinek ajánlana bennünket! Ezt követően az Ajánlott személy szintén megfelelően kitölti az ajánlókártyát, aláírja és bejelöli az általa preferált termék(ek)et, majd személyesen befárad bármely Sberbank fiókba, ahol megkezdi a termékkel kapcsolatos további ügyintézéseket.

  Fontos, hogy érvényes ajánlás csak a mindkét fél által megfelelően kitöltött ajánlókártya fióki leadásával lehetséges.
   

Jóváírás mértéke

Ajánlott termék Ajánló jóváírása Ajánlott jóváírása
Személyi kölcsön
Ajánlott 1 000 000 Ft
alatti Személyi kölcsönt
vesz igénybe:
10 000 Ft
Ajánlott 1 000 000 Ft
vagy azt meghaladó
Személyi kölcsönt
vesz igénybe:
20 000 Ft
1 000 000 Ft alatti
Személyi kölcsön
igénybevétele esetén:
10 000 Ft
1 000 000 Ft
vagy azt meghaladó
Személyi kölcsön
igénybevétele esetén:
20 000 Ft
Jelzálogkölcsön
Ajánlott 10 000 000 Ft
alatti Jelzálogkölcsönt
vesz igénybe:
20 000 Ft
Ajánlott 10 000 000 Ft
vagy azt meghaladó
Jelzálogkölcsönt
vesz igénybe:
40 000 Ft
10 000 000 Ft alatti
Jelzálogkölcsön
igénybevétele esetén:
20 000 Ft
10 000 000 Ft
vagy azt meghaladó
Jelzálogkölcsön
igénybevétele esetén:
40 000 Ft
Folyószámla-hitelkeret
Ajánlott legalább 60 000
Ft összegű Folyószámla hitelkeretet
vesz igénybe:
10 000 Ft
Legalább 60 000 Ft összegű
Folyószámla-hitelkeret
igénybevétele esetén:
10 000 Ft
Turbó Vállalkozói Kölcsön
Ajánlott 3 000 000 Ft
alatti Turbó Vállalkozói
kölcsönt vesz igénybe:
10 000 Ft
Ajánlott 3 000 000 Ft
vagy azt meghaladó
Turbó Vállalkozói kölcsönt
vesz igénybe:
30 000 Ft
3 000 000 Ft alatti Turbó
Vállalkozói kölcsön
igénybevétele esetén:
10 000 Ft
3 000 000 Ft vagy azt
meghaladó Turbó
Vállalkozói kölcsön
igénybevétele esetén:
30 000 Ft
Mikrovállalati számlacsomagok valamelyike
Ajánlott Partner Fix
(beleértve Agrár Partner
Fix Számlacsomag akciót),
Partner Flex, Justitia vagy
Non-Profit Bázis számlacsomagot
vesz igénybe:
10 000 Ft
Partner Fix (beleértve Agrár
Partner Fix Számlacsomag
akciót), Partner Flex,
Justitia vagy Non-Profit
Bázis számlacsomag
igénybevétele esetén:
10 000 Ft

Sikeres Ajánlás és jóváírásra való jogosultság feltételei

 

Ajánlóra
vonatkozó
feltételek:
 • nem rendelkezik folyószámla és bármilyen
  a Bank által nyújtott hitelhez kapcsolódó hátralékkal
  illetve egyéb szervezet felé inkasszóval;
 • rendelkezik Bankunknál élő státuszú forint
  fizetési számlával;
 • az Ajánlott teljesíti a számára előírt feltételeket;
 • bármennyi ajánlást tehet, azonban maximum
  5 db sikeres ügyfélajánlás1 után lesz jogosult
  jóváírásra, melynek összértéke nem haladhatja
  meg a 100 000 forintot.
Ajánlottra
vonatkozó
feltételek:
 • nem rendelkezik folyószámla és bármilyen
  a Bank által nyújtott hitelhez kapcsolódó
  hátralékkal illetve egyéb szervezet felé
  inkasszóval;
 • rendelkezik élő forint fizetési számlával;
 • Az ajánlott mikrovállalati ügyfél jogi eljárás
  alatt nem áll (ilyen jogi eljárás különösen
  a csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás
  és kényszertörlési eljárás)
Ajánlottnak kizárólag a számára előírt feltételeket szükséges teljesítenie
A Programban
igényelhető
termékekre
vonatkozó
feltételek:
 • A Személyi kölcsön/Jelzálogkölcsön/Turbó
  Vállalkozói Kölcsön folyósítása az Ajánlókártya
  leadásának napjától számított 60 napon
  belül megtörtént és az első két havi esedékes
  törlesztőrészlet megfizetésre került az Ajánlott
  által2
 • Személyi kölcsön/Jelzálogkölcsön/Turbó
  Vállalkozói Kölcsön esetén az első két havi
  esedékes törlesztőrészlet megfizetésre került;
 • A minimálisan igényelhető 60 000 Ft-os
  Folyószámla-hitelkeret beállításra kerül
  az Ajánlókártya leadásától számított 60 napon
  belül;
 • Mikrovállalati számlacsomagok tekintetében
  a kapcsolódó számlacsomag-szerződés fennáll
  és az abban megjelölt forint fizetési számla élő.

Ki lehet Ajánló?

 • A Bank meglévő lakossági vagy mikrovállalati ügyfelei, akik az ajánlókártya bankfiókban történő leadásának pillanatában rendelkeznek a Bank által nyújtott fizetési forint számlával.

Ki lehet Ajánlott?

 • Bármely családtagja, barátja, saját cége vagy ismeretségi körében lévő mikrovállalkozás, aki/amely az ajánlókártya bankfiókban történő leadásának napját megelőző 12 hónapban nem rendelkezett semmilyen, a Bank által nyújtott termékkel vagy szolgáltatással.

Ajánlókártya

1 A sikeres ajánlás ügyfélre és nem termékre értendő, azaz amennyiben egy Ajánlott egy ajánláson belül két terméket is igényel és teljesíti a sikeres ajánlás feltételeit, abban az esetben is 1 db sikeres ajánlásnak minősül.
2 Amennyiben egy terméktípuson belül az Ajánlott számára két kölcsön is folyósításra kerül (például két típusú Személyi kölcsön), úgy abban az esetben a Bank az időben előbb esedékessé váló második havi törlesztőrészletet és a második törlesztőrészlet hónapjának utolsó banki munkanapjáig folyósított összvolument veszi figyelembe a jóváírás kifizetésének feltételeként.

A Program lebonyolítása, és az abban való részvétel a „HIRDETMÉNY a Sberbank Magyarország Zrt. „STAFÉTA” programjáról” című dokumentumban foglaltak szerint történik. A Program keretében nyújtott banki termékekre irányadó feltételeket és kondíciókat a Bank Általános Szerződési Feltételei, a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek, a mindenkori hatályos vonatkozó szerződések, kondíciós listák, hirdetmények és terméktájékoztatók tartalmazzák. Előbbieken túl irányadók a vonatkozó jogszabályok rendelkezései valamint a Bank mindenkori Kockázatvállalási Üzletszabályzata.
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak. Amennyiben az a körülmények alapján ajánlatnak minősülne, a Sberbank Magyarország Zrt. ajánlati kötöttségét kizárja. A termékkel kapcsolatos további részletek, illetve információk a Sberbank Magyarország Zrt. fiókjaiban, weboldalán, valamint aktuális Hirdetményeiben és Kondíciós Listáiban érhetőek el.

További pénzügyi megoldásaink

Folyószámla hitelkeret

Folyószámla hitelkeret

Biztonságot nyújt, ha váratlan kiadás éri!

Tovább

Partner Flex számlacsomag

Partner Flex számlacsomag

Rugalmas üzleti megoldások vállalkozásának!

Tovább

 Partner Fix számlacsomag

Partner Fix számlacsomag

Biztos támasz, kiszámítható előnyök kis- és kezdő vállalkozások részére

Tovább