Lakossági ügyfelek
Vállalkozások

1X1 számlacsomag

Egyszerű, kiszámítható pénzügyek.

Egyszerűen kiszámítható
Egyetlen díjért elérhetőek a napi pénzügyek*
Díjmentes (EBKM: 0,01%) tranzakciók és számlavezetéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások*
Az aktív használathoz igazodó rugalmasan kedvező konstrukció

* A számlavezetés havi költsége egyetlen díj, amely magában foglalja az Ügyfél összes a banknál nyitott fizetési számlája (ideértve az OEP számlát is) tekintetében a határozott idő alatt a következő tárgyhavi bankszámla és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartásához és igényléséhez valamint a tárgyhónapban ténylegesen könyvelésre került fizetési műveletekhez kapcsolódó díjakat, amelyek ezáltal díjmentesek.

Díjtáblázat

Standard vállalati bankszámla Partner Flex számlacsomag – 1. kategória 1X1 számlacsomag
Havi számlavezetési díj / Számlacsomag havi díj / Számlavezetés havi költsége
6215 Ft az ügyfél által elsőként nyitott forint pénzforgalmi bankszámla.
1051 Ft a további forint fizetési számlák esetén.
(Az egyéb devizanemű számlák díját a mindenkori standard bankszámla kondíciós lista tartalmazza.)
A kategóriában előírt feltétel teljesítése esetén: 1051 Ft,
egyéb esetben 4028 Ft a számlacsomag-szerződésben megjelölt egy darab forint bankszámla esetén.
1051 Ft a további forint fizetési számlák esetén.
(Az egyéb devizanemű számlák díját a mindenkori standard bankszámla kondíciós lista tartalmazza.)
A számlavezetés havi költsége1 a tárgyhavi, ügyfél által kezdeményezett, ténylegesen könyvelésre került kimenő forgalomra vetítetten:
a.) 0,40% min. 4 000 Ft max. 20 000 Ft

b.) 5 millió Ft-ig terjedő részösszegre 0,40% min. 4000 Ft és az 5 millió forintot meghaladó részösszegre megkezdett millió forintonként 4 000 Ft (a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott akciós időszakban nem kerül felszámításra)
c.) 5 millió Ft-ig terjedő részösszegre 0,60%, min. 6000 Ft és az 5 millió forintot meghaladó részösszegre megkezdett millió forintonként 6 000 Ft; amennyiben a Forgalmon belül a készpénzes fizetési műveletek aránya 50% feletti
Eseti vagy állandó elektronikus2 bankon kívüli forint átutalás (HUF bankszámla terhére)*
0,17% min. 251 Ft
0,13% 174 Ft max. 308 256 Ft
0 Ft
Eseti és állandó elektronikus2 bankon kívüli deviza átutalás EUR devizanemben EGT tagországokba kivéve Magyarország*
0,17% min. 251 Ft
0,13% 174 Ft max. 308 256 Ft
0 Ft
Csoportos átutalás*
0,12% min. 159 Ft
0,12% min. 159 Ft
0 Ft
Csoportos beszedés terhelése*
0,13% min. 159 Ft
0,13% min. 159 Ft
0 Ft
HUF alapú MasterCard Business betéti bankkártya kibocsátáskori egyszeri díja
11 692 Ft
0 Ft az elsőként igényelt
bankkártya esetén
(további díjak a Standard
vállalati bankszámlánál
részletezettek szerint)
0 Ft az összes igényelt bankkártya
esetén.
Bankkártyás vásárlás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft-os ATM készpénzfelvételek száma HUF alapú MasterCard Business betéti bankkártya esetén**
 0 db
(díja: belföldi Sberbank ATM-ből –
0,15% + 233 Ft; egyéb belföldi
vagy EUR devizanemű EGT
országbeli külföldi ATM-ből –
0,24% + 480 Ft; külföldi ATM-ből egyéb esetben: 1,05% + 1301 Ft)
2-1 db belföldi Sberbank illetve
belföldi egyéb vagy EUR
devizanemű EGT országbeli
külföldi ATM-ből
(további díjak a Standard
vállalati bankszámlánál
részletezettek szerint)
korlátlan
Pénztári HUF kifizetés HUF számláról3***
0,52% + 636 Ft
0,52% + 636 Ft
0 Ft
Könyvelési díj
*-os tranzakciók esetén: 0,30% max. 6 000 Ft
**-os tranzakciók esetén: 0,60% max. 6 000 Ft
***-os tranzakciók esetén: 0,60% max. 250 000 Ft
Nem kerül felszámításra.
Sberbank SMS havi díj és üzenetenkénti díj HUF devizanemű díjszámla esetén
 • Havi díj: 318 Ft
 • SMS díj: 31 Ft (belföldi mobilhálózatba), 52 Ft (külföldi mobilhálózatba)
 • Havi díj: 52 Ft
 • SMS díj: a Standard vállalati bankszámlánál részletezettek szerint.
0 Ft
Sberbank Online Banking egyszeri igénylési díj4
5 314 Ft 0 Ft
0 Ft
EBKM: 0,01%

Legalább 1 éven keresztül számolhat az 1X1 számlacsomag díjszabásával!
A számlacsomag határozott ideje az I. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén 2021.12.31-ig, a II. Szerződéskötési időszakban szerződött ügyfelek esetén a számlacsomagra vonatkozó szerződés megkötésének dátumát követő év decemberének utolsó banki munkanapjáig tart. A határozott idejű konstrukció lejáratával az Ön vállalkozása automatikusan a vállalkozások dinamikus növekedését támogató Partner Flex számlacsomagba kerül és annak 1. kategóriájában kezd.
 
A számlacsomag határozott időtartamára, a számlavezetés havi költségének tartalmára (azaz a díjmentes szolgáltatásokra), a számlavezetés havi költségének vetítési alapjára (azaz a forgalomban figyelembe veendő nem-készpénzes és készpénzes műveletekre) valamint egyéb feltételekre vonatkozó részleteket az "Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók - 1X1 Számlacsomag" Kondíciós Lista tartalmazza.

Igénylési feltételek

A számlacsomag igénylésére jogosult azon vállalkozás, amely…

 • …a szerződéskötési időszak kezdő dátumától számított első bankszámla-szerződés megkötését megelőző 12 hónapon belül nem rendelkezett a Banknál vezetett fizetési számlával; ÉS
 • nem áll jogi (csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési) eljárás alatt, valamint mikrovállalati üzletágba sorolt a „TÁJÉKOZTATÓ – a Sberbank Magyarország Zrt. vállalati ügyfelek esetén alkalmazott üzletági szegmentációs irányelveiről” című dokumentum szerint; ÉS
 • gazdasági társaság és rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel és a legutolsó éves nettó árbevétele meghaladja a 12 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 60 millió Ft-ot ; ÉS
 • …a 2021.01.08-tól visszavonásig tartó II. Szerződéskötési időszak alatt (illetve a 2020.09.09-től 2020.12.31-ig tartó I. Szerződéskötési időszak alatt):
  • forint fizetési számlát nyit(ott) Bankunknál5, ÉS
  • 1X1 számlacsomag-szerződést6 köt(ött).

Igénylési dokumentumok

Bejegyzett belföldi szervezetek:

 •  30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, cégmásolat/cégkivonat,vagy a bejegyzési kérelmét tanúsító okirat elektronikus levélben történő benyújtással 
 •  hatósági engedély vagy a hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolás (szükség esetén) 
 •  adószám, KSH szám 
 •  létesítő okirat 
 •  képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) 
 •  képviseletre jogosult(ak) személyazonosító okmányai 

Nem Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi társaságok:

 •  létesítő okirat hatyálos eredeti példánya 
 • bejegyző hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás, amely tanúsítja, hogy a cég szerepel a nyilvántartásukban és az rendben működik
 •  a cég vezető tisztségviselője által a banknál eljáró személy(ek) részére adott meghatalmazás (ha a cég vezető tisztségviselője nem személyesen jár el) 
 •  a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, ha az adott ország jogrendszere ismeri azt 
 •  képviseletre jogosultak személyazonosító okmányai 

Kapcsolódó linkek és dokumentumok

 • Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 100 000 euró összegig garantálja megtakarításának biztonságos elhelyezését. A Sberbank betétek is az OBA által biztosítottak.

 

A számlatermék az OBA által védett.
1 Egyidejűleg a.) vagy b.) vagy c.) típusú díj kerül felszámításra, amely függ a Forgalom összetételétől, illetve az egyes meghirdetett akciós időszakok alakulásától. A b.) pontban részletezett mérték a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott akciós időszakban nem kerül felszámításra. Az akciós időszak lejártát követően a.) pontban részletezett mérték hatályát veszti.
2 Elektronikus úton leadott megbízás alatt a Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online rendszeren leadott megbízások értendők.
3 Kivéve a 2 millió Ft vagy azt meghaladó összeg felvételét előzetes bejelentés nélkül.
4 Sberbank Online Banking igénylési díj alatt 1 db - interneten keresztüli ügyintézést biztosító - token és felhasználó paraméterezés díja értendő.
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel vagy Agrár Széchenyi Kártya igénylése esetén az ezekhez kapcsolódó számlán felül nyitandó.
6 Széchenyi Kártya Folyószámlahitel vagy Agrár Széchenyi Kártya igénylése esetén az ezekhez kapcsolódó számla mellett nyitott forint bankszámla vonható be a számlacsomagba.
 
A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttséget kizárja. A számlacsomag részletes leírását a Sberbank Magyarország Zrt. ”Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – 1X1 számlacsomag” megnevezésű dokumentuma és az abban hivatkozott Szerződések, Kondíciós   Listák,  Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Terméktájékoztatók és Üzletszabályzatok tartalmazzák.
 EBKM: 0,01%

 

További pénzügyi megoldásaink

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel

Fejlessze vállalkozását a Sberbankkal!

Tovább

Partner Flex számlacsomag

Partner Flex számlacsomag

Rugalmas üzleti megoldások vállalkozásának!

Tovább

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking

Hatékony ügyintézés - legyen a neten!

Tovább